search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2017/0245 Promemorian Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)

R-2017/0385 Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

R-2017/0443 Promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

R-2017/0792 Utkast till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Annons
Annons