search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny dataskyddslag ska komplettera EU:s nya dataskyddsförordning

En ny dataskyddslag föreslås komplettera EU:s nya dataskyddsförordning.

Dataskyddsutredningen har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett generellt plan kompletterar den nya dataskyddsförordningen som har beslutats inom EU.

I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som de lägger fram samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

EU-förordningen lämnar utrymme för medlemsländerna att stifta nationella lagar inom vissa av förordningens områden. Enligt dataskyddsförordningen får medlemsstaterna själva bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver företag och andra enskilda ska kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de bryter mot förordningen. Dataskyddsutredningen anser att enskildas intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet som i den privata sektorn och föreslår att även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter.

Annons
Annons