search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Nya riktlinjer för sakframställning

Svea hovrätt har publicerat nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål.

Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer och är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten.

Riktlinjerna har tagits fram av Svea hovrätts viceordförandekonferens, som består av hovrättens hovrättsråd som också har befattningen vice ordförande på avdelning. Konferensen sammanträder regelbundet i syfte att främja en enhetlig praxis i hovrätten.

Färre återfaller i brott

Den nedåtgående trenden för återfall i brott håller i sig, visar Kriminalvårdens årliga statistikrapport Kriminalvård och statistik, KOS. Av dem som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdspåföljd under 2013 återföll 29 procent inom tre år. Två år tidigare låg återfallet för den gruppen på 31 procent.

Sedan 1999 har andelen kriminalvårdsklienter som återfaller i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd minskat med 13 procentenheter. Allra minst återföll de som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdspåföljd för första gången.

Rapporten visar även att av nyintagna i fängelse 2016 hade många korta strafftider. Drygt tre av fyra nyintagna som skrevs in 2016 hade en strafftid på ett år eller mindre. Var femte hade ett fängelsestraff på endast en månad eller mindre.

Ersätts för arbete före förordnandet

En advokat i Stockholm förordnandes den 30 januari i år som offentligt biträde i ett mål om beredande av vård enligt LVU. Advokaten fick utredningen den 25 januari och begärde via socialtjänsten att bli förordnad och följde med sin huvudman till ett sammanträde i nämnden den 26 januari. Inför det hade advokaten läst igenom den utredning som låg till grund för ansökan om vård.

Förvaltningsrätten beviljade dock inte advokaten ersättning för arbete samt tidsspillan som skett innan förordnandet, varpå advokaten överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm.

Den bedömer att arbetet innan förordnadet var brådskande och typiskt sett sådant som kan krävas för utförandet av uppdraget. Advokaten beviljas därför begärd ersättning.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 1158-17

Ny lag om rätt till skadestånd

Regeringen föreslår att det i skadeståndslagen införs en möjlighet till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Om det saknas andra möjligheter för att komma till rätta med en konventionsöverträdelse, kan ett rättsmedel vara att föra talan om skadestånd mot staten eller en kommun för att därigenom få överträdelsen prövad. En sådan möjlighet har under senare år utvecklats i svensk domstolspraxis.

”Det är inte rättssäkert”

Efter att Rättsmedicinalverket den 30 maj presenterade resultatet av 581 åldersbedömningar, som visade att tre av fyra undersökta barn bedöms vara över 18 år, diskuterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i Sveriges Radio. Ramberg framhöll att metoden som går ut på att röntga handleder och knäleder är alltför osäker eftersom den uppgetts ha tio procents felmarginal.

– Advokatsamfundets kritik bygger på bristande tillförlitlighet, sade Anne Ramberg i programmet Studio Ett.

”Lagkonstruktionen är märklig”

Den 25 maj kommenterade Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson i Svenska Dagbladet lagförslaget som ska minska risken för arbetskraftsinvandrare att utvisas om deras arbetsgivare har gjort administrativa fel. Ivarsson ansåg att lagkonstruktionen är märklig eftersom man straffar en arbetstagare för att en arbetsgivare gör fel. ”Så ser det ut nu men tyvärr kvarstår grundfelet även efter den föreslagna lagändringen”, sa Ivarsson till Svenska Dagbladet.

Annons
Annons