search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Skuldsaneringslagarna : en kommentar
Författare: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell
Förlag: Karnov Group

Från och med november 2016 gäller två nya skuldsaneringslagar för privatpersoner och företagare. Den nya lagen om skuldsanering för privatpersoner ska göra det lättare att ansöka och få skuldsanering. Den andra lagen, F-skuldsanering, möjliggör för en företagare och hans närstående att få skuldsanering samtidigt som näringsverksamheten kan fortsätta. Boken ger en kommentar till de båda lagarna och redogör för lagstiftarens intentioner både med den ursprungliga skuldsaneringslagstiftningen från 1994 och de nu gällande lagarna. Hänvisningar görs till källor och praxis. Boken finns tillgänglig i digital form i Lexino, Karnovs djupa lagkommentarer.

Titel: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt, mönsterrrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt
Författare: Marianne Levin
Förlag: Wolters Kluwer

Skyddet för intellektuella prestationer spelar i våra dagar en viktig roll, ekonomiskt och kulturellt. En stor del av ett företags marknadsvärde finns bland de immateriella tillgångarna samtidigt som den tekniska utvecklingen har inneburit att immaterialrätten berör var och en av oss. Denna elfte upplaga av boken ger en samlad framställning av den nationella immaterialrätten i ljuset av den snabba europeiska och internationella utvecklingen. De många nyheterna i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis har beaktats till och med november 2016.

Bitte Wölkert
Annons
Annons