search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ja till förslag om tvister om barn

I betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) föreslås att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn först ska vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal.

Sveriges advokatsamfund har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men framhåller i sitt remissyttrande bland annat synpunkter mot att ytterligare uppgifter läggs på socialförvaltningen ”som redan är en överbelastad aktör och som enligt Advokatsamfundets mening behöver stora tillkommande ekonomiska resurser för att kunna genomföra de uppgifter som redan åligger dem, och än mer för att utföra av utredningen föreslagna ytterligare uppgifter”.

Advokatsamfundet har även synpunkter mot den föreslagna ändringen att vid bedömningen av vårdnadsfrågan särskilt avseende ska fästas vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Samfundet ifrågasätter om det är en tillräckligt tydlig förändring för att konfliktskapande agerande ifrån föräldrars sida ska kunna undvikas och efterlyser en ny utredning kring möjligheten att lösa tvistiga frågor kring ett barn.

Läs hela Advokatdamfundet yttrande här

Annons
Annons