search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande.

R-2017/0003 Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

R-2017/0243 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

R-2017/0252 Promemorian Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

R-2017/0272 Betänkandet Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3)

R-2017/0426 Promemorian ­Ytterligare verktyg för makrotillsyn

R-2017/0434 Narkolepsi i det medicinska tabellverket för sjukdomar

R-2017/0435 Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven

R-2017/0444 Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

R-2017/0494 Promemorian Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2)

R-2017/0540 Promemorian Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton

R-2017/0549 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid II och Mifir

R-2017/0612 Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

R-2017/0729 Promemorian Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Annons
Annons
Annons