search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ovanligt många deltagare vid årsmötena

Valet av ny ordförande i Advokatsamfundet har väckt stort intresse bland ledamöterna. Flera av årsmötena med samfundets lokalavdelningar samlade ovanligt många deltagare i år – både genom faktisk närvaro och genom fullmakt.

Årsmötena med Advokatsamfundets lokalavdelningar samlade många deltagare i år. Vid några av årsmötena diskuterades, som tidigare har rapporterats, frågan om valet av ordförande och vice ordförande i Advokatsamfundet som ska ske vid samfundets fullmäktigemöte den 15 juni.

Fullmäktiges valberedning har föreslagit att Lena Frånstedt Lofalk ska väljas till ordförande och Tobias Fälth till vice ordförande. Enligt ett alternativt förslag ska i stället samfundets nuvarande vice ordförande Christer Danielsson väljas till ordförande och Eva Mühlenbock till vice ordförande.


Lena Frånstedt Lofalt och Christer Danielsson.

Vid Stockholmsavdelningens årsmöte var 331 röstberättigade närvarande, varav 227 personligen och 104 genom fullmakt. Det motsvarar knappt 12 procent av advokaterna i avdelningen och är mer än dubbelt så många närvarande som förra året, då cirka 130 personer var anmälda till årsmötet.

Av de röstberättigade vid årsmötet i Stockholm kom 49 procent, eller 163 röster, från någon av de fem affärsjuridiska advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Cederquist och Gernandt & Danielsson. Av fullmaktsrösterna kom 76 procent från de fem byråerna.

Stockholmsavdelningens årsmöte beslöt med röstsiffrorna 252 mot 43 att göra en opinionsyttring för det så kallade motförslaget. Det innebär att 76 procent av de närvarande röstberättigade, eller knappt 9 procent av alla avdelningens över 2 800 ledamöter, röstade för opinionsyttringen.

Vid Södra avdelningens årsmöte var 107 röstberättigade närvarande – 83 genom personlig närvaro, 24 genom fullmakt. Förra året deltog 62 ledamöter i årsmötet. Även för Södra avdelningen motsvarar årets deltagarsiffra knappt 12 procent av alla advokater i avdelningen. Av de röstberättigade kom 48 procent från någon av de fem affärsjuridiska advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Delphi och Sigeman & Co. Av de 24 fullmakterna kom 23 från de affärsjuridiska byråerna Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Setterwalls och Trägårdh Advokatbyrå.

Vid Södra avdelningens årsmöte genomfördes en omröstning i frågan om val av ordförande och vice ordförande i syfte att ge ledning åt avdelningens fullmäktigeledamöter. Vid årsmötet röstade en klart övervägande majoritet för motförslaget.

Östra avdelningens årsmöte samlade 46 närvarande, varav en genom fullmakt. En klar majoritet av de röstberättigade ledamöterna på årsmötet förklarade enligt årsmötesprotokollet att de stod bakom det alternativa förslaget.

Vid Västra avdelningens årsmöte var 82 personer närvarande. Vid Mellersta avdelningens årsmöte var 42 röstberättigade ledamöter närvarande, varav 37 personligen och 5 genom fullmakt. Det motsvarar 10 procent av advokaterna i avdelningen och är färre än i fjol, då drygt 60 advokater deltog.

Årsmötena med Västra avdelningen, Mellersta avdelningen och Utlandsavdelningen tog upp frågan om val till huvudstyrelsen som informationspunkter, men fattade inte några beslut i frågan. Norra avdelningen tog inte upp frågan till diskussion under själva årsmötesförhandlingarna.

En dryg vecka efter Utlandsavdelningens årsmöte gjorde avdelningens styrelse – där avdelningens ledamot i valberedningen ingår – ett uttalande där styrelsen förklarar att den instämmer i det alternativa förslaget till val av ordförande och vice ordförande.

Den 7 april gjorde Advokatsamfundets huvudstyrelse följande uttalande med anledning av att Advokatsamfundets ordförande uttalat sitt stöd för det alternativa förslaget till ordförande och viceordförande: ”På förekommen anledning vill styrelsen klargöra att styrelsen inte har tagit ställning i frågan om val av ordförande och vice ordförande.”

Läs om de nya avdelningsstyrelserna här

Annons
Annons
Annons