search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Om det anmärkningsvärda i att en avgående ordförande använder sin position för att peka ut sin favorit

Valberedningens ordförande advokat Tomas Nilsson be­möter Bengt Ivarssons debattinlägg i förra utgåvan av ­Advokaten. Nilsson skriver att bakom valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande ligger omsorgen att föreslå de därtill bäst lämpade ledamöterna. 

Bengt Ivarsson har i en artikel i det senaste numret (2017/3) av Advokaten framfört synpunkter på årets kommande val av huvudstyrelse och på valberedningens – där jag är ordförande – förslag i dessa delar.

Beträffande formerna för valbe­redningens arbete har general­sekreteraren ingående redogjort för detta i ledaren i samma nummer av tidskriften. Jag har inget här att tillägga.

Jag har förstås inte ”glömt” att Bengt Ivarsson, liksom vice ord­föranden, är röstberättigad vid valen på fullmäktige. Däremot är ett annat förhållande kring detta värt att peka på. Övriga styrelse­ledamöter får inte ens vara när­varande i salen under punkten på dagordningen som gäller val. De får gå ut. Skälet till denna stadgereglering är att sittande styrelseledamöter inte på något sätt ska ha inflytande över nominerings-, dis­kussions- och valproceduren vid val av ny styrelse.

Om Bengt Ivarsson däremot vill begagna sin rösträtt har han en stadgeenlig rätt till detta. Att det förhåller sig så hindrar inte att jag vidhåller min åsikt om det anmärkningsvärda i att en avgående ordförande använder sin position, även långt före fullmäktigemötet, till att för övriga ledamöter peka ut sin favorit till efterträdare. I andra organisationer med en kultiverad demokratisk tradition, som innefattar en valberedning och en fri nomineringsrätt, brukar avgående ordförande inte utnyttja sin ställning till en dylik kröningshandling, utan låta medlemmar och ombud anförtros uppgiften att, utan paternalistisk påverkan, fritt träffa sitt val.

Bengt Ivarssons uttalanden om – inte bara sina egna preferenser, utan även, visar det sig, sin högst personliga uppfattning om den sittande styrelsens – har rentav föranlett styrelsen att vid sitt senaste sammanträde uttala ett ”klargörande att styrelsen inte har tagit ställning i frågan om val av ordförande och vice ordförande”.

Bakom valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande ligger omsorgen att föreslå de därtill bäst lämpade ledamöterna. Härtill kommer ett intresse att tillgodose ett allmänt rimligt och också av styrelsen (samt av Bengt Ivarsson tidigare) uttalat önskemål om en ökad kvinnlig representation i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att fyra nya kvinnliga ledamöter, ordföranden inräknad, skulle ta plats i styrelsen.

Slutligen innebär valberedningens förslag att även brottmålsjurister/humanjurister blir representerade i presidiet.

Tomas Nilsson 
Advokat och valberedningens ordförande

Annons
Annons
Annons