search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Brottsoffer i fokus : de vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2017 (Brottsoffermyndigheten.200 s.)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 / Lisa Wallin, red. (Brottsförebyggande rådet. 364 s.  BRÅ rapport ; 2017:5)

Fars samlingsvolym. 2017, Redovisning (Far Akademi. 1679 s.)

Fars samlingsvolym. 2017, Revision (Far Akademi. 1589 s.)

Finlands lag / redigerad av Carina Kåla (Helsingfors : Talentum, 2016. 3252 s.)

Grauers, Per Henning: Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten (4. uppl.  Liber. 147 s.)

Kommersiell hyresrätt / Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin and Richard Hager (4. uppl. Wolters Kluwer. 292 s.)

Kriminologiska metoder och internet / Agneta Mallén, red. (Liber. 151 s.)

Källström, Kent:  Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten / Kent Källström & Jonas Malmberg. 4. uppl. Iustus, 2016. 352 s.)

Lavin, Rune: Viteslagstiftningen : en kommentar (3. uppl. Wolters Kluwer. 247 s.)

Lewander, Anna: Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning (Iustus. 347 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 134. Diss. Uppsala universitet, 2017)

Lindskog, Stefan: Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid (4. uppl. Wolters Kluwer. 774 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 138)

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved (30. uppl. Wolters Kluwer. 611 s.)

Rubenson, Stefan: Miljöbalken (5. uppl. Wolters Kluwer. 241 s.)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 8 / redaktörer: Kelly Chen, Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 536 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 28)

Tiberg, Hugo: On maritime & transport law / Tiberg & Schelin (5. ed. Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt, 2016. 217 s. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt ; 26)

Öman, Sören: AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning (Lars Åhnberg, 2016. 132 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons