search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny lag mot penningtvätt och terrorfinansiering

Regeringen föreslår ny lag mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

I 2015 års penningtvättutrednings betänkande tidigare i år föreslogs att Justitiekanslern ska kunna utdöma sanktionsavgifter vid sidan av Advokatsamfundets vanliga disciplinära påföljder, om en advokat inte följer penningtvättslagstiftningen.

Regeringen delar inte utredningens uppfattning och menar att det saknas beredningsunderlag för att föreslå en ändamålsenlig ordning och ett ansvarigt organ för påförande av sanktionsavgifter mot advokater, och skriver: ”Dessa frågor bör därför bli föremål för ytterligare överväganden innan förslag på ett fullständigt genomförande av direktivet kan lämnas. Något förslag lämnas således inte i denna del i detta lagstiftningsärende, utan frågan bör utredas vidare.”

Regeringen har därefter tillsatt en utredning i vilken Advokatsamfundet är representerat.

Regeringen delar dock utredningens bedömning om att det inte bör föras in bestämmelser som ställer advokatbolag under tillsyn avseende skyldigheterna i penningtvättslagen.

Läs hela propositionen på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons
Annons