search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Ökning av debiterade timmar per förordnande

Offentliga försvarares debiterade timmar ökade per förordnande 2016. Kostnaderna för rättsliga biträden blev 2 747 miljoner kronor förra året, enligt statens årsredovisning för 2016. Det är en ökning med 8,0 procent jämfört med 2015. Jämfört med föregående år ökade antalet debiterade timmar per förordnande för offentligt försvar med nästan 9 procent, målsägandebiträde med drygt 10 procent och offentligt biträde med nästan 18 procent.

 

Avslaget yrkande om biträde återförvisas

En kazakisk familj överklagade Migrationsverkets beslut rörande uppehållstillstånd hos Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Luleå, och yrkade att det skulle hållas muntlig förhandling rörande nya omständigheter samt att de skulle förordnas offentligt biträde.

I februari i år avslog dock migrationsdomstolen yrkandena eftersom domstolen menade att förutsättningarna för en ny prövning inte var uppfyllda då ”familjen inte har visat en giltig ursäkt för att inte ha anfört dessa omständigheter tidigare”. Migrationsöverdomstolen finner nu skäl att meddela prövningstill-stånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. Enligt Mig­rations­överdomstolens mening borde migrationsdomstolen ha tagit ställning till de båda yrkandena innan målet slutligt avgjordes och vid avslag berett klagandena tillfälle att slutföra talan.

Migrationsöverdomstolen mål nr UM 3086-17

 

Förtydligande om åldersbedömningar

Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik har nu svarat på Advokatsamfundets kritik angående nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Advokatsamfundet fick i början av april svar på brevet, som generalsekreterare Anne Ramberg tillställde Mikael Ribbenvik med anledning av hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna. I brevet tydliggör Mikael Ribbenvik Migrationsverkets rutiner rörande medicinska åldersbedömningar. Utifrån detta svar kan det konstateras att Migrationsverkets ledning och Advokatsamfundet är överens om vikten av att de principer som ska genomsyra en rättssäker asylprocess också följs i det praktiska arbetet.

 

Malmö tingsrätt får kritik för handläggningstid

JO kritiserar tingsrätten för orimligt lång handläggningstid. En mamma som var ensam vårdnadshavare för ett barn skadades svårt i en trafikolycka. Skadan gjorde att hon inte längre kunde utöva vårdnaden om sonen.  Stadsområdesnämnden Innerstaden i Malmö yrkade därför vid tingsrätten att barnets pappa skulle få vårdnaden om sonen. Nämnden yrkade också att tingsrätten genom ett interimistiskt beslut skulle flytta över vårdnaden till fadern i väntan på att målet skulle bli avgjort. Det tog Malmö tingsrätt sju månader att ta ställning till nämndens yrkande om ett interimistiskt beslut. JO kritiserar nu Malmö tingsrätt för den orimligt långa handläggningstiden, som inte kan ses som förenlig med barnets bästa.

 

Lag och ordning allt viktigare fråga

Den 25 april redovisades de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen. Nästan 20 000 svenskar har svarat på SOM-institutets frågor om allt från politik och massmedier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor. Enligt undersökningen svarade fler svenskar 2016 att ”Lag och ordning” hör till de frågor eller samhällsproblem som är viktigast i Sverige just nu än vid undersökningen 2015. 12 procent svarade 2016 att ”Lag och ordning” var en av de viktigaste frågorna, jämfört med 5 procent vid SOM-undersökningen 2015.

Ökningen innebär att ”Lag och ordning” klättrar från tionde till en delad sjätteplats på listan över svenskarnas viktigaste frågor och samhällsproblem.

 

Drönare undantas i ny lagstiftning?

Regeringen föreslår i en proposition en ändring i kameraövervakningslagen som innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte ska omfattas av lagen, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Advokatsamfundet har i en tidigare remiss uttryckt skarp kritik mot att undanta kamera­övervakning med drönare från lagstiftningens tillämpningsområde, och skriver: ”Ett generellt undantag från lagens tillämpningsområde kan inte anses stå i proportion till de risker avseende den personliga integriteten, som ett sådant undantag skulle innebära.”

Annons
Annons