search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Maktkampen och rättssäkerheten inom samfundet

Med anledning av striden om ordförandeposten och rättssäkerheten inom samfundet har advokaten Anders Lönnquist skrivit ett debattinlägg.

Stockholmsavdelningen, Södra avdelningen samt Östra avdelningen har som ny ­ordförande förespråkat motkandi­daten till Lena Frånstedt Lofalk. Dessa avdelningar torde representera majoriteten av Sveriges advokater. Hur övriga avdelningar ställer sig i frågan är okänt men det kan antas att även en stor andel av advokaterna i de avdelningarna har samma uppfattning.

Den pågående maktkampen inom samfundet vad gäller ordförandeposten lär vara unik. Det mesta tyder på att det är ett tecken på en revolt bland landets advokater mot det sätt som samfundet har styrts på under generalsekreteraren Anne Rambergs ledning de senaste 17 åren. Det är befriande och känns lite som början på arabiska våren. Samfundet behöver reformeras.

Även om Anne Ramberg är en anställd tjänsteman har hon haft det dominerande inflytandet i samfundet. Trots återkommande kritik har hon använt samfundet som en plattform för att föra ut sina privata uppfattningar i olika frågor vilket oriktigt har givit intrycket att de varit samfundets ståndpunkt. Många advokater har av förklarliga skäl känt sig obekväma med detta.

Saken har inte blivit bättre av att hon nu använder omfattande utrymme i tidskriften Advokaten, för vilken hon är ansvarig utgivare, till att propagera för att hennes goda vän Lena Frånstedt Lofalk skall bli ny ordförande i samfundet. Hon uttalar sig vidare i nedsättande ton om de som hellre ser att ett en annan person väljs som ordförande.

Det avgörande argumentet för Lena Frånstedt Lofalk tycks vara att hon är kvinna och därför av jämställdhetsskäl bör väljas. Därvid bortses från att samfundet de senaste 17 åren har styrts av en kvinna. Frågan infinner sig därmed vilket som är mest jämställt. Om generalsekreteraren är en kvinna och ordföranden en man eller om båda posterna innehas av en kvinna. För det fall Anne Rambergs vilja går igenom blir det en kvinna på båda posterna.

Ett exempel på reformbehovet inom samfundet är dess disciplinnämnd där Lena Frånstedt Lofalk är ordförande. Den välrenommerade professorn Lars Heuman har gjort en gedigen genomgång av disciplinnämndens avgöranden och i ett rättsvetenskapligt arbete (God advokatsed, Rättsbildning och disciplinnämndens motiveringar, 2013, bl a sid 317 f) konstaterat att det finns grava brister beträffande avgörandena såvitt gäller rättssäkerheten. Anne Ramberg har i tidskriften Advokaten i raljerande ordalag avfärdat hans slutsatser.

Med nuvarande ordning sker kontinuerligt att advokater blir anmälda för något agerande och sedan prickas av disciplinnämnden för något helt annat som inte anges i anmälan – men som disciplinnämnden ex officio har funnit i ärendet och bedömt strida mot god advokatsed – och som advokaten inte har beretts tillfälle att bemöta och inte heller kan överklaga. Detta är naturligtvis oförenligt med grundläggande principer i en rättsstat.

Att värna rättssäkerheten i samhället i stort är en av samfundets viktigaste uppgifter och det har Anne Ramberg också gjort på ett engagerat och förtjänstfullt sätt. Mot den bakgrunden ter det sig obegripligt att hon under sin långa tid som generalsekreterare varken har påtalat eller försökt komma till rätta med den undermåliga rättssäkerheten inom samfundet. Underlåtenheten kan rimligen inte tolkas på annat sätt än att hon är nöjd med rådande ordning.

Anders Lönnquist
Advokat


Kommentar:

Frågan om ­advokats klagorätt har vid upprepade tillfällen diskuterats med Justitiedepartementet. Det är uppenbart att en ledamot som påförts varning med straffavgift önskar och ska ha rätt att få sin sak prövad en gång till. Ändringar i rätte­gångsbalken kräver dock medverkan från lagstiftaren.

Anne Ramberg

Annons
Annons
Annons