search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Förtroende är en färskvara som det krävs interna och externa insatser för att ständigt återvinna

Advokaterna Lena Frånstedt Lofalk och Tobias Fälth, som är valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i Advokatsamfundets huvudstyrelse, berättar här om vad de vill prioritera av vad de ser som sam­fundets utmaningar.

Det har funnits få tillfällen för oss att berätta hur vi ser på de uppdrag som ordförande och vice ordförande som vi föreslagits till. Och att vänta med det till fullmäktigemötet i juni verkar inte vara en bra idé med tanke på den debatt som redan pågått ett slag.

Så här ser vi på det.

Advokatsamfundet har idag en unikt stark röst i samhället. Den har inte getts oss till skänks utan vi har ansträngt oss hårt för att komma dit där vi nu befinner oss. Det har krävts idogt arbete och stora ansträngningar från både förtroende-valda, kansliet och advokatkåren i stort. Det är många enskilda advokater som på olika sätt genom åren bidragit till att bygga vårt förtroendekapital. Den positionen ska vi göra allt för att bibehålla och fortsätta utveckla. Eller till och med ta till nya höjder.

Hur gör vi det? Och varför?

När det gäller den sista frågan så finns det förvisso flera olika svar på den men de går i slutändan hand i hand enligt vår uppfattning.

Vi ska göra det för att det är vår uppgift att förse samhället med skickliga, oberoende och etiskt högtstående advokater. En fri och obunden advokatkår är en förutsättning för rättssamhället så som vi känner det. Flera krav behöver uppfyllas för att ett land ska anses rättssäkert, opartiska domare är ett absolut krav, men vad vore det utan fria och självständiga advokater som till exempel kan ta tillvara enskildas rättigheter mot staten. 

Genom att vi levererar till samhället en professionell och yrkesskicklig advokatkår som uppfyller dessa höga krav har vi fått möjligheten att ge våra klienter privilegier. Ett unikt sådant privilegium är skyddet för kommunikationen mellan oss och våra klienter, ”legal privilege”. Om Konkurrensverket, Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten kommer på besök till advokatkontoret får de gå hem tomhänta. Och det är ingen mening att försöka rikta ett motsvarande editionsyrkande eller beslagsyrkande mot advokaten. För klienten är det en ovärderlig förmån att kunna förse sin advokat med förtrolig information och vara förvissad om att advokaten inte kan tvingas lämna ut den. Och det har samma stora betydelse för såväl affärsjuristens som humanjuristens klienter. Motsvarande gäller för klienten som är anhållen eller häktad och fråntagen all kontakt med omvärlden. Denne får ändå träffa och i enrum meddela sig med en person; sin advokat. Ingen annan än den som bär advokattiteln kan prestera detta.

Att vi kan garantera våra klienter dessa förmåner är en exceptionell konkurrensfördel. Detta vare sig det gäller en stor affärsjuridisk byrå som möter internationell konkurrens och konkurrens från större konsultbyråer eller en mindre humanjuridisk byrå som finner att banken på hemorten gett sig in på samma område.  

Men att värna om det vi hittills uppnått och att fortsätta det långsiktiga arbetet att bygga förtroende är också ett egenintresse av ett annat slag. Ett starkt och allmänt respekterat Advokatsamfund ger oss en bättre förhandlingsposition när det handlar om att ta tillvara våra egna yrkesintressen. Här kan det handla om allt från 3:12-regler till att Migrationsverket inte betalar advokatfakturorna i rimlig tid.

Vi har varit framgångsrika genom åren, vårt samfund har en stark ställning och advokattiteln är en kvalitetsstämpel. Men förtroende är en färskvara som ständigt måste återvinnas. Vi ser att det från Advokatsamfundets sida krävs både interna och externa insatser för detta.

Det internt inriktade arbetet handlar framför allt om att fokusera på att utveckla vår konkurrenskraft. Det görs genom att samfundet bistår med kompetensutveckling och även annat stöd i verksamheten. Omvärlden förändras snabbt, inte minst genom den digitala utvecklingen, vilket påverkar vårt arbetssätt. Här bör vi med gemensamma krafter kunna ligga i framkant jämfört med andra aktörer på marknaden. Samfundets externa insatser handlar på ett övergripande plan om att göra ett gediget arbete som respekterad remiss­instans i lagstiftningsarbetet, att vårda och utveckla det fina nätverk inom rättsväsendet som Advokatsamfundet har idag och att höras och synas med kloka synpunkter i den rättspolitiska debatten. Sammantaget kommer detta att innebära att vi bibehåller och förstärker vår ställning på marknaden.

En specifik utmaning som vi i högsta grad lever med idag, och där Advokatsamfundets engagemang behövs, är hur vi ska kunna attrahera de bästa yngre talangerna och behålla dem i yrket. Här krävs gemensamma tag från samfundet och advokatbyråerna och en framgångsfaktor är att vi också får med biträdande jurister och yngre advokater i det arbetet. Det finns sådant som idag avhåller yngre från att söka sig till advokatbyråer. Men samtidigt vet vi att annat drar och att de unga tilltalas av att advokaten inte bara är en konsult bland andra utan att advokatyrket innehåller en extra dimension.

Vi vill också få denna nästa generation advokater att engagera sig och vilja ta över stafettpinnen. Vi vill skapa möjligheter för dem att få inflytande och att vara med och forma advokatrollen för framtiden.

Avslutningsvis: Tillsammans har vi lång erfarenhet av samfundsarbete, både från styrelsen, disciplinnämnden och undervisningsverksamheten. I vår vardag arbetar vi dock inom helt olika områden och sammantaget har vi mångårig erfarenhet från både affärsjuridik och brottmål. Vi ser det som en styrka att ordföranden och vice ordföranden har djupare insikter om villkoren för verksamhetsinriktningar av så olika slag.   

Lena Frånstedt Lofalk
Advokat

Tobias Fälth
Advokat

Annons
Annons
Annons