search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

En (o)balanserad debatt eller en ”infekterad strid”?

Diskussionen om i Advokatsamfundet om val till ny ordförande fortsätter. Advokaterna Sophie Palmgren Paulsson och Pär Andersson ger här sin syn på hur diskussionen förs.

På annan plats i tidningen redovisar vi vår syn på det vi menar har varit en värdefull diskussion i sak på avdelningarnas årsmöten om vem som ska väljas till ordförande och vice ordförande i Advokatsamfundet, och på vilket sätt valda fullmäktigeledamöter bör vara lyhörda för de uppfattningar som ledamöterna i avdelningarna ger uttryck för. Här vill vi i korthet separat kommentera dels hur frågan och debatten refererats på Advokatsamfundets hemsida respektive i denna tidning, dels generalsekreterarens engagemang för valberedningens förslag.

Det är med beklagande som vi konstaterar att både hemsidan och tidningen kommit att användas för att propagera för valberedningen och dess förslag. Detta har skett på olika sätt alltsedan vi den 9 februari 2017 lämnade vårt alternativa förslag till ordförande och vice ordförande, ett förslag vars motiv (inklusive Christer Danielssons och Eva-Maj Mühlenbocks uttalande) fortfarande inte redovisats på vare sig hemsidan eller i tidningen – till skillnad från valberedningens motiv. Kritik har framförts mot ordföranden i Advokatsamfundet för att han stödjer det alternativa förslaget utan att han samtidigt har beretts tillfälle att bemöta denna, se Tomas Nilssons kritik på hemsidan den 15 februari 2017 och Elisabet Furas debattartikel i Advokaten nr 2 2017, vilket knappast kan anses vara förenligt med god publicistisk sed. För de flesta som deltog på avdelningarnas årsmöten framstår troligen referaten därifrån i Advokaten nr 3 2017, som tämligen vinklat till förmån för valberedningen, dess arbetsformer och förslag. Ytterligare ett uttryck härför är valet att på förstasidan på samma nummer av tidningen, lyfta fram ett citat till stöd för valberedningens förslag (”Jag tror det vore värdefullt om det blev en kvinna som blev ordförande för samfundet för andra gången på mer än 125 år”), trots att det årsmöte där detta sades stödde det alternativa förslaget med röstsiffrorna 252 mot 43. Sammanfattningsvis präglas tyvärr både hemsida och tidning av en tydlig obalans där valberedningens förslag på många sätt lyfts fram, medan motiven för det alternativa förslaget liksom kritik mot valberedningens arbete givits begränsat utrymme, eller inte alls tagits upp. Det borde i en demokratisk organisation vara så att ömse sidor i en pågående debatt ges ungefärligen likvärdiga möjligheter att på hemsidan och i tidningen, redovisa sin argumentation och motiv. Utifrån de värderingar som Advokatsamfundet står för, är det mer än beklagligt att en demokratisk process inte kan få föras på ett sakligt, transparent och balanserat sätt, utan istället görs till en ”infekterad strid”.

Vi tycker också att det är självklart att generalsekreteraren inte ska uttala sig i frågan om val av ordförande och vice ordförande. Det följer redan av det förhållandet att styrelsen representerar generalsekreterarens arbetsgivare samt att ordförande och vice ordförande i presidiet förbereder och hanterar många frågor tillsammans med generalsekreteraren. Frågor om val är för Advokatsamfundets medlemmar och valda fullmäktigeledamöter att ta ställning till. Generalsekreterarens aktiva stöd i olika former för valberedningen och dess förslag är i grunden fel och man kan med fog fråga sig vilken agenda som ligger bakom detta? Här kan exempelvis nämnas att generalsekreteraren i år deltagit på sex (av totalt sju) årsmöten i avdelningarna. I årsmötena har generalsekreteraren tydligt argumenterat för valberedningens förslag och mot det alternativa förslaget, samt mot att detta överhuvudtaget alls skulle diskuteras på årsmötena. Vidare har generalsekreteraren i verksamhetsberättelsen (utgiven den 7 mars 2017) omnämnt valberedningens förslag till ordförande som en ”särskilt glädjande utveckling”, och i sin ledare i Advokaten nr 3 2017, återigen talat för valberedningen och dess förslag. Vi tycker som utgångspunkt också att ordningen att generalsekreteraren alls sitter med i valberedningen som sekreterare är felaktig. Förhoppningsvis kan detta belysas och analyseras inom ramen för den av advokaterna Lars Kongstad och Karl Woschnagg föreslagna arbetsgruppen.

Sophie Palmgren Paulsson
Advokat

Pär Andersson
Advokat

Kommentar:

Min ”agenda” är att vara lojal mot organisationen, dess valberedning och samfundets traditioner. Jag har inte argumenterat mot någon av de föreslagna motkandidaterna. Jag har pekat på traditionen och det principiella värdet av att ha representation från såväl humanjuridik som affärsjuridik samt tvingats bemöta oriktiga påståenden.

Anne Ramberg


Svar från redaktionen:

Så arbetar redaktionen

Med anledning av Siri Leithoffs samt Pär Anderssons och Sophie Palmgren Paulssons synpunkter finns det anledning att förklara redaktionens rutiner och arbetssätt eftersom det tycks föreligga missuppfattningar och brist på kunskap om det.

Citatet i nummer 3 på tidningens omslag av f.d. ordföranden i Advokatsamfundet är inte ett uttryck för ett ställningstagande eller favoriserande av valberedningens förslag i ordförandefrågan. Citatet väljs ut ur varje tidning baserat på att det ska vara slagkraftigt och lockande till läsning och uttryckt av en intressant person. På samma sätt uppfattas ibland vinjetten Månadens advokat felaktigt. Det är inte en utmärkelse vilket en del läsare tror. Utan tar sikte på en advokat som gjort något som förtjänar uppmärksamhet.

När det gäller referatets utformning så är det fel att tro att ett enda referat kan ge en fullständigt uttömmande beskrivning av allt som hänt i en stor och komplex fråga. Ett referat är alltid ett begränsat urval baserat på vad som bedömts vara viktigt. Till bilden hör även att båda förslagen i ordförandefrågan redovisas. Även åsiktsförklaringen från Eva-Maj Mühlenbock och Christer Danielsson redovisas och så även förslaget från Karl Woschnagg och Lars Kongstad, intill referatet, dock inte i helhet.

Angående det alternativa förslaget till ny ordförande och vice ordförande från de sex advokaterna så lades deras skrivelse ut i sin helhet, via länk, den 14 feb­ruari, då det presenterades en nyhet om diskussionen i ordförandefrågan på Advokatsamfundets webbplats.

Dessutom är det så att redaktionen bevakar fortsatt diskussionen om ordförandefrågan så länge den pågår.

När det gäller debattsidorna i Advokaten är det inte så att det finns en automatisk rätt att få debattera mot en viss uppfattning i samma nummer. Det är en feluppfattning och en praktisk omöjlighet att åstadkomma, inte minst eftersom det finns fastställda tider för när varje nummer ska tryckas, etc. Det finns manusstopp för insänt material till tidskriften och det är det som styr den frågan. Däremot har tidskriften Advokaten en mycket generös inställning till alla advokater som vill debattera i tidskriften. Detta gäller särskilt kritik som riktas mot Advokatsamfundets ledning och generalsekretaren, vilken som huvudregel alltid publiceras. De som kontaktar tidskriften upplyses alltid om att just tidskriftens debattsidor är forumet för debatt i samfundsfrågor och andra. 

I frågan om publicering av olika åsiktsyttringar, upprop och uttalanden på Advokatsamfundets hemsida så tycks det föreligga en uppfattning om rätten till publicering av advokaters åsikter och uppfattningar i olika frågor. Advokatsamfundets webbplats är dock inte ett chattforum eller motsvarande anslagstavla för debatt. Det finns mer än femtusen advokater och det skulle inte vara möjligt att hantera detta om alla skulle ha en rätt till publicering av sina eventuella uppfattningar. Återigen är tidskriften Advokatens debattsidor det normala forumet för åsiktsbrytningar och diskussion.

Det är även viktigt att komma ihåg att arbetet med Advokaten och Advokatsamfundets webbplats ytterst styrs av grundlag, tryckfrihetsförordningen med anor från 1766. I den slås fast betydelsen av en ansvarig utgivare, för tidskriften Advokaten och Advokatsamfundets webbplats är det samfundets generalsekreterare, som har ansvaret för vad som publiceras. Det är alltså inte Advokatsamfundets styrelse som kollektiv eller andra grupper som kan tilldelas rätten att besluta om vad som publiceras. Detta är en ordning som grundlagsfäderna fann klok och det torde nog de flesta advokater hålla med om.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons
Annons