search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Brist på rättssäkerhet i asylprocessen

Avhandling från Stockholms universitet.

2006 genomfördes en genomgripande reform av asylprövningsförfarandet i Sverige när Utlänningsnämnden ersattes av migrationsdomstolar. Men trots reformen är det fortfarande svårt och osäkert att bedöma vem som har rätt till asyl och vem som inte har det. I avhandlingen granskar statsvetaren Livia Johannesson hur rättssäkerheten fungerar i praktiken i migrationsdomstolarna. Hon har intervjuat domare, processförare och offentliga biträden, och även observerat muntliga förhandlingar där den asylsökandes trovärdighet ofta ifrågasätts.

Hon pekar på flera brister i systemet, bland annat att de två parterna i förhandlingarna inte har jämlika resurser och att alla asyl­ärenden slutligen avgörs av handläggarens eller beslutsfattarens subjektiva bedömningar. Ett sätt att göra systemet mer rättssäkert kan, enligt Livia Johannesson, vara att man ändrar bevisbördan, som initialt ligger hos den asylsökande.

In courts we trust: administrative justice in Swedish migration courts av Livia Johanneson, Stockholms universitet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons