search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ordförandeposten het fråga på årsmötena

Flera av Advokatsamfundets avdelningar har diskuterat valet av ny ordförande flitigt under årsmötena. Stockholmsavdelningen samt Södra och Östra avdelningarna gick till omröstning om opinionsyttranden som medskick till sina fullmäktigeledamöter.

Frågan om det kommande valet av ny ordförande i Advokatsamfundet har diskuterats flitigt på flera av avdelningarnas årsmöten. Till Stockholmsavdelningens möte den 23 mars kom ett stort antal advokater och biträdande jurister. Cirka 300 deltagare noterades varav ett stort antal advokater hade med sig fullmakter från andra ledamöter. I samband med att dagordningen skulle fastställas föreslog Björn Tude att Stockholmsavdelningens årsmöte skulle avge en opinionsyttring till avdelningens ledamöter vid samfundets fullmäktigemöte i juni.


Lena Frånstedt Lofalt och Christer Danielsson.

Tomas Nilsson invände och framhöll att det inte var alldeles oproblematiskt att göra en sådan justering av dagordningen. Av Stockholmsavdelningens cirka 2 900 ledamöter fanns cirka 300 på mötet. Nilsson konstaterade att åtgärden som föreslogs inte hade gått ut i kallelsen.
– De medlemmar av Stockholmsavdelningen som har tagit emot kallelsen har inte kunnat räkna med att det skulle företas någon typ av omröstning. Jag tycker att det är problematiskt att göra på det där sättet, sa Nilsson och menade att om det varit känt i kallelsen så skulle förmodligen ännu fler ha kommit till mötet.

Mötet beslöt att en opinionsyttring skulle göras. Innan omröstningen informerade Lena Frånstedt Lofalk, valberedningens förslag till ny ordförande, om sina ambitioner.
–  Jag är affärsjurist i grunden. För min del ser jag det som viktigt att presidiet inte bara består av affärsjurister. Det betyder mycket att Tobias Fälth som är humanjurist är föreslagen som vice ordförande. Vi måste förvalta det stora förtroende och den respekt som Advokatsamfundet numer åtnjuter. Det gagnar alla advokaters yrkesintressen och framförallt våra klienter, sa hon.

Claes Zettermarck, Advokatsamfundets ordförande 2011–2013, uttryckte stöd för valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande.
– En stor del av de jurister som numera arbetar på de affärsjuridiska byråerna liksom på brottmålsbyråerna är kvinnor. Jag tror det vore värdefullt om det blev en kvinna som blev ordförande för samfundet för andra gången på mer än 125 år, sa Claes Zettermarck som även underströk att det är väldigt viktigt att presidiet består av två kompetenser, inte enbart två humanjurister eller två affärsjurister, av två skäl. Det första är det interna arbetet: Även om styrelsen i övrigt har den kompetensen som inte finns i presidiet, så är det likväl viktigt att båda kompetenserna finns i presidiet. Det andra är förankringen i kåren. Zettermarck betonade även vikten av respekt för att samfundet har en viss process för att ta fram förslag:
– Som det sades på en stämma där jag var ordförande: Institution före person. Det betyder tycker jag att det förslag som valberedningen har tagit fram ska ha försteg om det inte finns avgörande skäl däremot.

Motförslaget med Christer Danielsson som ordförande och Eva-Maj Mühlenbock som vice ordförande (läs mer här) presenterades av advokat Ghita Hadding-Wiberg, en av de sex advokater som har inkommit med förslaget. Hon framhöll vikten av kontinuitet och att nuvarande vice ordförande väljs till ordförande.
– Det som är viktigt och som ligger på styrelsens bord är att fortsätta moderniserandet av styrelsearbetet som man har påbörjat med mer fokus på strategiska och principiellt viktiga frågor, däribland organisationsstyrning och ansvarsfördelning mellan styrelse och andra verkställande organ. Det som också är kommande och viktigt för styrelsearbetet är att planera för och förbereda för succession på posten som generalsekreterare, sa Ghita Hadding-Wiberg.

Nuvarande ordförande i Advokatsamfundet, Bengt Ivarsson, uttryckte innan voteringen stöd för Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock (läs mer i debattinlägg här).

Stockholmsavdelningens årsmöte beslutade efter votering om ett opinionsyttrande till stöd för Christer Danielsson som ordförande och Eva-Maj Mühlenbock som vice ordförande.

Liknande opinionsyttranden till stöd för det så kallade motförslaget röstades även fram vid Södra avdelningens årsmöte den 15 mars och vid Östra avdelningens årsmöte den 30 mars. Västra avdelningen, Mellersta avdelningen, Norra avdelningen samt Utlandsavdelningen höll inte omröstning rörande opinionsyttrande som medskick till avdelningens ledamöter vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni.

Tomas Nilsson, ordförande i valberedningen, fick under Stockholmsavdelningens årsmöte utstå skarp kritik av Malcolm Wiberg för valberedningens arbete och process för kandidat till ny ordförande. Nilsson replikerade bland annat:
– Jag tror inte att dina frågor är uttryck för något akademiskt eller altruistiskt intresse för valberedningsprinciper. Du är missnöjd med förslaget, det är det som det handlar om.

Tomas Nilsson beskrev valberedningens arbete. Han berättade att styrelsen i god tid meddelat att den gärna såg bättre representation för kvinnor samt yngre ledamöter i styrelsen. Valberedningen ska föreslå den som ur alla aspekter är den bäst lämpade advokaten till ordförandeposten. Nilsson sa att han även blickat tillbaka och att styrelsen under samfundets 130-åriga historia endast vid ett tillfälle letts av en kvinna, Elisabet Fura. Mot den bakgrunden var det, enligt honom, lätt att komma fram till att Lena Frånstedt Lofalk var den bäst lämpade kandidaten till ordförandeposten.

I samband med val av Stockholmsavdelningens representant i valberedningen inför Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2018 begärde Mattias Göransson sluten omröstning och i stället för Nilsson utsågs Martin Wallin.

Läs mer: Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet (Advokaten 2/2017) 

Annons
Annons