search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket kritiseras för nya rutiner för medicinska åldersbedömningar

Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar.

Under mars uppmärksammade flera advokater Advokatsamfundet på Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Efter att Advokatsamfundet tagit del av den information, som finns på myndighetens hemsida i samma fråga, konstaterade samfundet att de rutiner som numera tillämpas av myndigheten enligt Advokatsamfundet står i strid med både Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (SR 35/2015) och det migrationsrättsliga regelverket. Detta framgår av det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg skickade till tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik den 21 mars.

Enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer har Migrationsverket en utredningsplikt och en objektivitetsplikt. Dessa principer utgör viktiga grundvalar i tillgodoseendet av rättssäkerhet för de asylsökande. De rutiner som nu tillämpas uppfyller enligt Advokatsamfundets mening inte dessa krav. Anne Ramberg skrev bland annat i brevet:

”Det åligger Migrationsverket att så tidigt som möjligt i processen informera den enskilde om möjligheten att genomgå en läkarundersökning i de fall Migrationsverket bedömer att personen inte genom muntlig eller skriftlig bedömning har gjort sin underårighet sannolik.

Enligt den information som Advokatsamfundet tagit del av ger handläggarna på Migrationsverket vanligtvis inte någon som helst indikation på hur man ser på frågan om den enskilde har gjort sin underårighet sannolik. Istället blir den sökande och den gode mannen, sent i processen, tillfrågade huruvida samtycke finns att genomgå en medicinsk åldersbedömning. En mycket kort svarsfrist om maximalt fem arbetsdagar ges att inkomma med sådant samtycke. Vidare informeras den enskilde och den gode mannen om att om den enskilde inte samtycker, eller svarar, inom denna tid kommer åldern att skrivas upp. Det offentliga biträdet involveras inte i denna fråga av Migrationsverket. Tillvägagångssättet kan inte beskrivas som någonting annat än ren utpressning. Detta är anmärkningsvärt och av flera skäl givetvis fullständigt oacceptabelt.”

Advokatsamfundet har alltjämt en dialog med Migrationsverket i såväl denna fråga som andra frågor som berör dem som är verksamma inom det migrationsrättsliga området.

Läs Advokatsamfundets skrivelse i dess helhet på Advokatsamfundets webbplats.

Läs även Migrationsverkets svar till Advokatsamfundet

Annons
Annons
Annons