search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

 

R-2016/1558 Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

R-2016/2003 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)

R-2016/2004 Betänkandet ­Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. – järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)

R-2016/2022 Betänkandet Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

R-2016/2076 Betänkandet ­Entreprenörskap i det tjugo­första århundradet (SOU 2016:72)

R-2016/2094 Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

R-2016/2162 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

R-2016/2164 Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

R-2016/2165 Promemorian En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39)

R-2016/2218 Betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

R-2016/2277 Promemorian Fortsatt giltighet av en tids­begränsad bestämmelse i inhämtningslagen

R-2016/2424 Kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

R-2016/2438 Förslag till nya ­föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

R-2016/2441 Departements­promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

R-2016/2454 Förslag till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen

R-2016/2456 Förslag till skyddsprocess

R-2016/2463 Utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

R-2016/2464 Utkast till lagrådsremiss Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

R-2016/2467 EU-direktiv om vissa insolvensfrågor

R-2017/0079 Promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

R-2017/0096 Konsultation avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

R-2017/0127 Promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

R-2017/0154 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

R-2017/0244 Betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93) 

Annons
Annons