search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Djurens juridik
Författare: Eva Diesen
Förlag: Wolters Kluwer

Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftaren ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket leder till ständiga avvägningar mellan människors intressen av att använda djur för olika ändamål och djurs rätt till god omsorg. Boken är en samlad framställning på området djur och juridik. Den behandlar gällande lagstiftning och tar upp vilka regler som gäller vid rättshandlingar med djur, djurskyddslagens regler för olika typer av djurhållning och verksamheter med djur samt regler om jakt och brott mot djur. Men boken tar även upp djuretiska frågor och glappet mellan lagstiftningens intentioner om ett gott djurskydd och hur djur behandlas i praktiken.

Titel: Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna 
Författare: Kristian Pedersen
Förlag: Jure

Nya upphandlingslagar trädde i kraft den 1 januari 2017. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF har upphört och ersatts med nya lagar och att det införts en helt ny lag om upphandling av koncessioner. I denna fjärde upplaga av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i de nya upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Kristian Pedersen är advokat, verksam vid advokatfirman Kahn Pedersen.

Bitte Wölkert