search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Det ligger i vårt intresse att det är rätts- säkert även utanför Sveriges gränser”

Advokat Jan E. Frydman är sedan årsskiftet ny chef för den svenska delegationen i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden. Han menar att rådet är viktigare för svenska advokater än flera av dem tror.

Vad innebär uppdraget som chefsdelegat?
– Att jag ska leda Advokatsamfundets delegation och representera samfundets inställning i de frågor som behandlas. I dag handlar det mycket om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att försvara klientens rättigheter genom att främja och försvara advokatyrkets grundvärden, som advokaters oberoende ställning, tystnadsplikt och sekretess.


Advokat Jan E. Frydman

Hur ser situationen med oberoende advokater ut i Europa?
– Advokatens oberoende ställning utmanas ständigt och i allt fler länder. Det finns också ett ökat ifrågasättande av domstolarnas oberoende på flera håll. Till och med den gemensamma europeiska värdegrund som kommit till uttryck i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ifrågasätts och utmanas. Det är viktigt att uppmärksamma detta och att kunna agera effektivt när det sker.

Varför är Rådet för de europeiska advokatsamfunden viktigt för svenska advokater?
– Med den internationalisering som råder är vi väldigt beroende av vad som händer i andra länder. Det är därför viktigt för svenska advokater att det går att lita på en advokat och på rättssystemet i andra länder också. Det ligger i vårt intresse att det är rättssäkert även utanför Sveriges gränser. Sveriges advokatsamfund är inte bara en teknokratisk organisation, utan också en internationell aktör som försvarar demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands.

Din företrädare, advokat Mats Bendrik, menar att svenska advokaters kännedom om CCBE och dess arbete är dålig. Håller du med?
– Absolut, det är en viktig organisation som inte syns så mycket som den borde. Det behöver vi arbeta på. En del i att den är okänd bland advokaterna ligger nog i själva förkortningen, CCBE. Det är lite grann ett europeiskt problem som jag känner igen från min tid i EU-kommissionen. Man enas om en förkortning som alla internt är nöjda med, men som ingen externt förstår. Spontant känns det som att det kanske borde heta Europeiska advokatsamfundet i stället.

Du har varit juridisk rådgivare på ­Europeiska kommissionen och är nu särskild rådgivare till EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström. ­Vilken nytta har du av den bakgrunden?
– Jag tror att den kommer att vara till nytta på tre plan. För det första är jag bekant med hur internationellt samarbete fungerar rent praktiskt och förstår att det tar tid ibland, för det gör det. Den andra punkten är ­kulturell då jag är van vid samarbete mellan människor från olika kulturer, och på olika språk. Och den tredje är knuten just till handel, som inte bara är att köpa och sälja varor och tjänster. Handelsförhållanden bör även vara värdebaserade, vilket har beröringspunkter med CCBE. Genom öppenhet och handelsutbyte kan man påverka.

Vad kan uppdraget ge dig för erfarenhet som du kan använda i din advokatgärning?
– Jag hoppas kunna få inspiration från utländska advokaters erfarenheter till hur jag ska kunna lösa problem, och hur CCBE:s principer kan tillämpas praktiskt. Och jag tror att jag genom att få ännu fler internationella kontakter kan stärka advokatbyråns ställning, inte minst genom att skapa goda relationer med internationella byråer runtom i världen.

Vad innebär uppdraget som chefsdelegat?
– Att jag ska leda Advokatsamfundets delegation och representera samfundets inställning i de frågor som behandlas. I dag handlar det mycket om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att försvara klientens rättigheter genom att främja och försvara advokatyrkets grundvärden, som advokaters oberoende ställning, tystnadsplikt och sekretess.

Johan Persson