search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandling om databasskydd

Databasskydd av Johan Axhamn, Stockholms universitet:

Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samla in, lagra och tillgängliggöra material i databaser. Med tiden har det framställts krav på att införa ett särskilt rättsligt skydd för databaser och de investeringar som krävs för att upprätta och driva databaser. År 1996 infördes inom EU ett rättsligt skydd för databaser genom direktivet 96/9/EG som innehåller bestämmelser om en så kallad sui generis-rätt; en rätt av sitt eget slag. I avhandlingen beskrivs, analyseras och jämförs det skydd för databaser som ges genom det upphovsrättsliga skyddet och sui generis-rätten. Avhandlingen konstaterar bland annat att genomförandet av databasdirektivet med svensk rätt är bristfällig och att det är rättsosäkert när den svenska lagtexten inte återspeglar direktivets krav.

Bitte Wölkert