search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Allvarlig kritik mot förslaget om vinstbegränsningar

Advokatsamfundet riktar allvarlig kritik mot regeringens förslag om vinstbegränsningar i sitt remissyttrande och menar att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot grundläggande rättigheter.

Välfärdsutredningens utredare Ilmar Reepalu föreslår i betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) ett nytt regelverk för välfärdsbolagen och ett vinsttak på sju procent för bolagen i välfärdssektorn.

Advokatsamfundet riktar i ett remissyttrande över betänkandet allvarlig kritik mot förslaget och menar att det finns en uppenbar risk att utredningens förslag strider mot:

  • regeringsformen (näringsfriheten),
  • Europakonventionen (äganderätts- och egendomsskyddet), och
  • de fria rörligheterna i EU-rätten.

Advokatsamfundet menar att det saknas en djupgående analys av förslaget i förhållande till ovan angivna punkter. I remissyttrandet skriver samfundet också att förslaget kommer att påverka mycket stora ekonomiska värden för företag inom olika branscher samtidigt som utredningen inte kunnat presentera något stöd för att ett vinstintresse i välfärdsföretag påverkar kvaliteten negativt. Advokatsamfundet skriver: ”Det saknas samband mellan den föreslagna regleringen och uppnåendet av de av utredningen identifierade målen. Det kan starkt ifrågasättas om förslaget verkligen skyddar de intressen som förslaget har identifierat.”

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Annons
Annons