search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stipendiet ett nytt sätt att stödja viktig forskning

I närmare 70 år har Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning delat ut anslag för rättsvetenskaplig forskning. Post doc-stipendiet till Stojan Arnerstål är dock unikt.

– Under mina 25 år i styrelsen har vi aldrig tidigare delat ut ett post doc-stipendium, berättar advokat Sven Unger, styrelseordförande i Emil Heijnes Stiftelse.

Bortsett från de anslag som årligen ges till Stiftelsen Juridiska biblioteket har Sven Unger inte heller varit med om att dela ut ett så stort belopp. Det vanligaste anslaget ligger på 50 000–60 000 kronor, som tryckbidrag till rättsvetenskapliga avhandlingar.

Men under de senaste åren har ansökningarna om tryckbidrag minskat i antal. Sven Unger kan inte svara på om det handlar om en tillfällig nedgång, eller om det är en följd av att den tryckta avhandlingen i sig blivit mindre viktig när allt mer forskning publiceras digitalt.

Samtidigt har styrelsen för Emil Heijnes stiftelse diskuterat hur stiftelsen mer aktivt skulle kunna stödja viktig forskning. Post doc-stipendiet är ett försöka att göra just det.
– Så vi hade en idé, och enkelt uttryckt fanns det just nu lite pengar över för att fullfölja den, sammanfattar Sven Unger.

Post doc-stipendiet omfattar två år. Stiftelsen Emil Heijne bidrar med 325 000 kronor per år. Resten av lönen och kostnaderna för forskningen har fakulteten lovat att stå för. Inför utdelningen av stipendiet skrev styrelsen till samtliga juridiska institutioner i Sverige, nio stycken, och meddelade att stiftelsen var beredd att samfinansiera ett post doc-stipendium inom förmögenhetsrätt.
– Från styrelsen har vi sagt att det förutom att vara ett intressant forskningsprojekt också måste vara en talangfull forskare, förklarar Sven Unger.

Fyra institutioner nominerade varsin forskare. Samtliga nomineringar höll enligt Sven Unger en hög nivå, men vid en jämförelse föll valet på Stojan Arnerstål, som nu alltså får sin forskning finansierad under två år.

Sven Unger kan ännu inte svara på om det kommer att bli fler post doc-stipendier från Stiftelsen Emil Heijne. Styrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan.

– Jag skulle tro att ett beslut om detta kommer att påverkas av erfarenheter från det nuvarande projektet, hur stiftelsens ekonomi ser ut vid beslutstillfället, samt vilka andra områden eller ändamål som stiftelsen skulle kunna stödja, säger han.

Läs om Emil Heijnes stiftelses första post doc-stipendium som tilldelades Stojan Arnerstål.

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

  • Emil Heijnes stiftelse kom till 1948 genom advokaten Emil Heijnes testamente. Stiftelsens ändamål är att ”främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning”.
  • Stiftelsens styrelse är sammansatt av två juristprofessorer, två justitieråd i Högsta domstolen, en hovrättspresident, en lagman och sex advokater.
  • Stiftelsen har i dag ett kapital på drygt 80 miljoner och delar ut omkring 2 miljoner kronor per år. De flesta anslagen ges som tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar. Stiftelsen Juridiska biblioteket är särskilt omnämnt i Emil Heijnes testamente och får varje år ett anslag.
  • Stiftelsen utdelar också vissa år ett pris för högst förtjänt juridiskt ­författarskap. Priset går till forskare eller domare. Priset omfattar 100 000 kronor och gavs senast 2014 till professor Mia Rönnmar vid Lunds universitet.

Ulrika Öster

Annons
Annons