search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Säpo saknar intern kontroll över inhämtningsbesluten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har granskat Säkerhetspolisens (Säpo) hantering av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation.

SIN konstaterar i sitt uttalande om granskningen att Säpo saknar intern kontroll över vilka beslut om inhämtning som har fattats, och påpekar att det är en allvarlig brist. SIN iakttog också vissa fel och brister vid handläggningen av de ärenden som granskades. SIN beslutade att kontrollera om Säpos inhämtning av uppgifter hade skett i enlighet med inhämtningslagen (2012:278) genom en inspektion.

SIN konstaterade redan vid sitt första inspektionstillfälle att Säpo inte klarade att tillhandahålla alla de ärenden som SIN skulle granska. Vid SIN:s inspektion hade Säpo hade tagit fram mindre än hälften av de beslut som Säpo hade underrättat SIN om. SIN fick avbryta inspektionen och återuppta den följande dag och vid ett senare tillfälle.

SIN skriver att omständigheten att Säpo inte har förmått att själv tillhandahålla de ärenden i vilka Säpo har underrättat SIN om beslut om inhämtning är anmärkningsvärd, och att det därför inte kan uteslutas att det finns ytterligare beslut om inhämtning som SIN inte har underrättats om. SIN skriver i sitt uttalande: ”En myndighet måste naturligtvis ha kontroll över sina beslut och andra till ärendena hörande handlingar. Detta gäller inte minst dokument i tvångsmedelsärenden.”

Annons
Annons