search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Få krav mot advokater i Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden fick in få krav mot advokater under sitt första år. 41 krav kom in för prövning 2016.

Den 11 januari 2016 godkände Kammarkollegiet Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som tvistlösningsorgan. Genom Konsumenttvistnämnden kan advokatklienter som är konsumenter få krav mot advokater eller advokatbyråer prövade.

Under Konsumenttvistnämndens första arbetsår, 2016, tog nämnden emot 41 krav för prövning. I de 17 ärenden som nämnden har prövat i sak fick konsumenten helt eller delvis rätt i 10 fall, medan konsumentens yrkande avslogs i 7 fall. I ytterligare 7 ärenden avvisade eller avskrev nämnden kravet. Sammanlagt har Konsumenttvistnämnden meddelat slutligt beslut i 24 ärenden.

Under 2016 höll Konsumenttvistnämnden åtta sammanträden. Samtliga beslut har varit enhälliga och har fattats inom föreskriven tid.
– Att antalet krav varit lågt är givetvis glädjande, men också utfallet i sak. Det är i linje med den positiva utvecklingen när det gäller antalet sjunkande disciplinanmälningar. Det visar, mot bakgrund av det mycket stora antal kostnadsräkningar som ställs ut av advokatbyråer under ett år, att advokater följer Vägledande regler om god advokatsed och tar skäligt betalt för sina tjänster. Den låga siffran antyder också att advokaternas kollektiva och obligatoriska ansvarsförsäkring fungerar väl, säger Anne Ramberg.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter med fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Annons
Annons