search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-rätten förbjuder svenska kraven på datalagring

Sveriges krav på datalagring strider mot EU-rätten. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande den 21 december 2016.

Enligt EU-domstolens dom är det inte förenligt med EU-rätten att staten tvingar telebolag att generellt lagra uppgifter om deras kunders nättrafik och telefonsamtal. Däremot är det tillåtet att kräva riktad lagring av uppgifter i syfte att bekämpa grov brottslighet, om lagringen begränsas till vad som är strängt nödvändigt.

Det är Kammarrätten i Stockholm som har begärt ett förhandsavgörande om tolkningen av artikel 15.1 i EU:s dataskyddsdirektiv (2002/58/EG) i ett mål mellan Tele 2 och Post- och telestyrelsen (PTS). Målet handlar om ett föreläggande från PTS för Tele 2 att lagra trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter om telebolagets abonnenter och registrerade användare.

Enligt EU-domstolens dom innebär lagringen långtgående och synnerligen allvarliga ingrepp i rätten till skydd för integriteten enligt EU:s rättighetsstadga, artiklarna 7 och 8.

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar EU-domstolens avgörande:

– EU-domstolen fann redan för några år sedan att datalagringsdirektivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsats till vad som är strängt nödvändigt. Detta var nästan ordagrant vad Advokatsamfundet redan 2008 skrev i sitt remissvar över förslaget att införa direktivet i svensk rätt. Att lagstiftaren ändå valde att bortse från detta och hävda att svensk lagstiftning var godtagbar är bekymmersamt, säger Anne Ramberg.

Mål nr C‑203/15 och C‑698/15

Magnus Andersson
Annons
Annons