search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Beslut om uteslutning står fast

Högsta domstolen har beslutat att Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut om uteslutning av Per Liljekvist ska stå fast.

Den 8 december beslutade Högsta domstolen att Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut om uteslutning av Per Liljekvist ska stå fast.

Den 18 februari 2016 beslutade disciplinnämnden att utesluta Per Liljekvist med omedelbar verkan. Anledningen var att Liljeqvist i samband med ett bråk en kväll i oktober 2014 ringde en klient som kort därefter kom till platsen där han tillsammans med en annan man misshandlade tre ungdomar.

Högsta domstolen skriver i sitt beslut att Liljekvist under en pågående klientrelation uppmanat sin klient att komma till den plats som han befann sig på och utöva våld, vilket ”innebar att han uppsåtligen gjorde orätt på det sätt som avses i 8 kap.

7 § första stycket rättegångsbalken”. Högsta domstolen skriver också att ”agerandet stod helt i strid med klientens intressen och kunde allvarligt påverka klientrelationen. Handlandet har därmed skett i Per Liljekvists verksamhet som advokat i den mening som avses i 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken”.

Per Liljekvist dömdes i Svea hovrätt i oktober 2015 för anstiftan till misshandel, ofredande och skadegörelse till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Hovrätten menade att det fanns skäl vid valet av påföljd och straffmätning att beakta att han kunde komma att bli utesluten ur Advokatsamfundet eftersom han vid tiden för gärningarna var offentligt ombud åt mannen han ringde.

Liljekvist, tillsammans med sin försvarare, advokat Johan Eriksson, yrkade vid förhandling i Högsta domstolen den 2 november på upphävning av uteslutningen och menade att händelsen inte skett i hans advokatverksamhet utan på hans fritid.

Högsta domstolen delar alltså inte den uppfattningen, vilket också Advokatsamfundets disciplinnämnd, genom generalsekreterare Anne Ramberg, framförde vid förhandlingen i Högsta domstolen.– Man kan inte på sin fritid göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten eller någon annan plikt gentemot klienten. Att ringa sin skyddsling och uppmana den att begå brott är inte förenligt med lojalitetsplikten, som är en av de grundläggande principerna för advokatverksamheten. Och man ska komma ihåg att reglerna om god advokatsed är inte till skydd för advokaten, de är till skydd för klienten, sa Anne Ramberg.

Mål nr Ö904-16

Johan Persson
Annons
Annons