search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Wersäll efterlyser praxisbildning för nya regler

Nya regler ska markera tydligare mot återfall i brott. Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president, efterlyste praxisbildning rörande bland annat vad som är just återfall respektive nyupptäckt brottslighet.

Den 1 juli i år trädde nya regler i kraft för hur domstolarna ska bestämma ny påföljd när en tidigare dömd person döms för ytterligare brott. Regleringen gör en principiell skillnad mellan brott begångna före en tidigare dom – nyupptäckt brottslighet – och brott begångna efter en tidigare dom men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört: återfall.

Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president, förklarade bakgrunden till den nya regleringen. Han var särskild utredare i Påföljdsutredningen, som de nya reglerna främst bygger på.
– Rättspolitiskt är grundtanken att markera tydligare mot återfall. Det har varit vanligt i domstol att det inte uppmärksammats att det varit fråga om återfall, utan det har behandlats som flerfaldig brottslighet, sa han.

Möjligheten att bestämma att en tidigare dom ska omfatta också tillkommande brottslighet, så kallad konsumtionsdom, eller att undanröja en utdömd påföljd och bestämma ny gemensam påföljd för den samlade brottsligheten används numera bara i undantagsfall.
– Grundprincipen är att domstolarna alltid ska döma till en ny påföljd, och det är först när man dömer till en ny påföljd som det blir pedagogiskt tydligt att man straffmäter det nya brottet, vilket inte alls blir lika tydligt i en konsumtionsdom, sa han.

Brott begångna efter en tidigare dom men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört ska räknas som ett återfall och då ska straffet bestämmas strängare än om brottet varit isolerat, medan domstolarna vid nyupptäckt brottslighet ska bedöma påföljden tillsammans med brotten i den tidigare domen.
– När det är fråga om nyupptäckt brottslighet ska man titta på den tidigare straffmätningen, lägga ihop den med de nya brotten och göra en samlad straffvärdesbedömning. Det netto som blir kvar ska man då döma ut i det senaste målet, sa Fredrik Wersäll.

De nya reglerna innebär i praktiken att flera villkorliga domar kan verkställas samtidigt eller exempelvis en villkorlig dom samtidigt som en skyddstillsyn. Reglerna omfattar alla påföljder utom böter och särskild vård.
– Som försvarare måste man fundera vad som är vettigt i den här situationen för en tilltalad person om han eller hon fälls, och att man försöker förmå rätten att döma ut en påföljd som är hyggligt kompatibel med den tidigare.

Fredrik Wersäll efterlyste praxisbildning kring de nya reglerna och olika påföljdskombinationer.
– Vad händer exempelvis om en dom är delvis friande, delvis fällande? Eller om en underinstans bedömer ett brott vara lindrigt, men en översinstans bedömer det vara mycket allvarligt? Ska seriebrottslighet be­dömas som ett eller flera brott? Jag tror att det kommer finnas ett stort behov av praxis-bildning och är mån om att det drivs mål som handlar om 34 kap. brottsbalken till Högsta domstolen.

Johan Persson
Annons
Annons