search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Tudelade åsikter om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning

Åsikterna om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning går isär.

I början av oktober i år överlämnade Sexualbrottskommittén sitt betänkande. I det föreslås bland annat att lagstiftningen om sexualbrott ska ändras från att baseras på medel och omständigheter till att i stället grundas på om det sexuella umgänget har varit frivilligt. Det föreslås även att det ska införas ett oaktsamhetsansvar för vissa sexualbrott.

Justitierådet Mari Heidenborg, som har varit ordförande för kommittén, redogjorde vid seminariet för kommitténs ställningstaganden och de skäl som ligger bakom förslagen. När det gällde den uppmärksammade delen i förslaget som handlar om frivillighet så sa Mari Heidenborg att dagens sexualbrottslagstiftning fungerar ganska bra. Ett annat motiv till förslaget är enligt henne den normativa effekten. Frågan om frivillighet är inte alls ny i debatten, poängterade hon, utan är redan i dag av stor betydelse i lagstiftningen, som en omständighet som kan utesluta förekomsten av tvång eller andra medel. I debatten finns det mycket förhoppningar om att en lagstiftning som bygger på frivillighet skulle innebära fler fällande domar. Men det tror inte Heidenborg blir fallet. Det som är problematiskt i den här typen av mål är inte lagstiftningen i första hand utan bevissvårigheterna och de blir kvar även med den nya lagstiftningen.
– De förslag som kan leda till en förbättring är snarare de som gäller kvaliteten på polisutredningarna, sa Heidenborg och tillade att förslaget om att införa ett oaktsamhetsansvar också kan innebära fler fällande domar.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson, expert i Sexualbrottskommittén, framförde flera invändningar mot förslagen. Han har även skrivit ett särskilt yttrande i betänkandet. Ivarsson sa att det faktum att han är skiljaktig betyder inte att han anser att det är omöjligt att införa den här lagstiftningen. Däremot ifrågasätter han lämpligheten.

Det första man måste fråga sig, enligt Ivarsson, är vad syftet är med lagändringen. Är det fler fällande domar? Det kommer den nya lagstiftningen inte att innebära, bland annat eftersom bevisproblemen kvarstår. En normativ effekt? Ja, det är kanske möjligt med en lagändring enligt Ivarsson, som dock betonade att ett nej redan i dag är ett nej. Han ifrågasatte även om det är rätt att använda straffrätten för att uppnå en normativ effekt. Det finns andra och bättre vägar att göra det på.

Ivarsson ser en fara i att samtidigt som det införs en regel om frivillighet så införs ett oaktsamhetsbrott.
– Samtyckesregleringen i kombination med införandet av ett oaktsamhetsbrott innebär två bevislättnader samtidigt för åklagaren. Det medför en ökad risk för att oskyldiga döms, sa Ivarsson som ansåg att det finns en risk, fast det sägs i utredningen att det inte ska bli så, att det läggs en förklaringsbörda på den tilltalade.

Ivarsson menade även att det finns även en risk för att när de som varit utsatta för sexualbrott märker att det inte blir fler fällande domar då tappar de tilltron till rättsväsendet. 

Tom Knutson
Annons
Annons