search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stark kritik mot förslag om könskvotering

Advokatsamfundet riktar stark kritik mot förslag om könskvotering.

I Justitiedepartementets promemoria Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) föreslås att varje enskilt börsbolag, liksom statligt ägda bolag, efter varje årsstämma måste ha särskild könsfördelning i sin styrelse.

Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget och anser att det innebär långtgående ingrepp i äganderätten och näringsfriheten som medför att individer ska behandlas olika utifrån kön. Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att promemorian präglas av ett ”ogrundat tyckande” eftersom det inte presenteras något stöd för att styrelsekvotering i börsbolagen skulle leda till ökad jämställdhet i näringslivet i vidare mening. Advokatsamfundet skriver också: ”Vidare är det anmärkningsvärt att promemorian saknar en ingående analys av de grundläggande rättighetsfrågor som förslaget rör. Förenligheten med regeringsformen, Europakonventionen och/eller EU-rätten i fråga om framför allt äganderätt och näringsfrihet behandlas inte alls. Detsamma gäller individens rätt till likabehandling oavsett kön.”

Läs hela yttrandet på Advokatsamfundets hemsida.

Annons
Annons