search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Så kan de stora civilmålen handläggas snabbare

De stora civilmålen skulle kunna handläggas mycket snabbare och rationellare. Det menar Peter Danowsky, som utifrån sina processerfarenheter lade fram flera konkreta förslag vid sitt seminarium.

Advokat Peter Danowsky belyste grunderna i aktiebolagslagen för processer om styrelse- och revisorsansvar. Han gav exempel utifrån tekniska frågor i två aktuella mål, där han är ombud: målet där han företräder Troms Kraft mot Grant Thornton samt HQ-målet, där han företräder två tidigare styrelseledamöter.
När Peter Danowsky började på advokatbyrå för 40 år sedan kastades han direkt in i Leoprocessen om läkemedelsskador.
– Vi hade fem huvudförhandlingar: tre i tingsrätt, en i hovrätt och en i Högsta domstolen. De framstod alla som gigantiska. Vi höll på fem, sex veckor. Det är med vår tids mått mätt inte så mycket för ansvarsprocesser, sa han.

Han konstaterade att mål av den här typen omfattar ett mycket stort processmaterial. Till exempel omfattar HQ:s bevisuppgift i det pågående målet 35 sidor och innehåller 56 bevisteman.
Processmaterialets omfattning medför att förhandlingen tar mycket lång tid. Huvudförhandlingen i Grant Thornton-målet startade den 14 september 2015 och avslutades den 11 mars, efter omkring 55 förhandlingsdagar.

Peter Danowsky menade att ett sådant system är kraftigt ineffektivt.
– Det borde gå att förenkla! sa han.

Det pågående HQ-målet började den 8 november 2016. Enligt förhandlingsplanen är 99 förhandlingsdagar utsatta, med tre, fyra dagar i veckan fram till den 22 juni 2017.

Peter Danowsky diskuterade frågan om vad som behöver bevisas i ansvarsmålen. Redan av lagtexten avseende styrelsens uppdrag följer tydliga instruktioner till ombuden om vad domstolen måste få underlag för och hur de ska lägga upp processen, menade han.
Peter Danowsky ansåg att processer som tar fem, sex år i första instans och involverar kostnader på flera hundra miljoner i ombudsarvoden redan i första instans är en orimlighet.
– Det är inte i någons intresse att det ska vara på det här sättet, allra minst i advokaternas intresse.

Han menade att de stora processerna är tveksamma utifrån rättssamhällets bästa intresse. Visserligen finns ett behov av ett sanktionssystem innefattande möjlighet till skadestånd. Regler behövs för att undvika olika typer av missförhållanden och direkta missbruk och för att reparera den skada som har inträffat.
– Men när skadan är närmast oöverblickbart stor och omfattar många hundratals miljoner eller flera miljarder, är det naturligtvis i praktiken ingen som kan betala sådana skadestånd. Så processerna handlar om något annat, och det är ett bekymmer i sig, tycker jag. Vi advokater har ett ansvar för att ta hand om de här processerna på ett bättre sätt, sa Peter Danowsky.

Peter Danowsky framförde utifrån sin erfarenhet som praktiserande advokat flera konkreta förslag till hur stora civilprocesser skulle kunna handläggas snabbare och rationellare.
Ett önskemål är ökad snabbhet.
– Grant Thornton-målet stämdes i början av 2013, och det blev huvudförhandling med början hösten 2015. Det är snabbt för den här typen av mål. HQ-målet stämdes 2011, och det blev huvudförhandling nu, 2016. Så lång tid är inte rimligt för den här typen av processer, bland annat därför att det blir alldeles för höga kostnader, sa han.
Peter Danowsky påminde om att styrelseledamöterna är privatpersoner.
– De är inlåsta i vad någon har kallat ett ”processfängelse” under lång tid. Deras möjligheter att verka i andra styrelseuppdrag är starkt begränsade, inte minst därför att Finansinspektionen säger att man är olämplig i bolag som står under FI:s tillsyn. Men börsbolagen är också rädda för att ta in någon som är ”smittad” av ett rättsligt förlopp, där man inte vet utgången, sa han.

Peter Danowsky önskar en successiv relevansprövning av processmaterialet. Det skulle kräva en utvecklad formell processledning.
– Domstolarna är alldeles för passiva – och vi som advokater är alldeles för passiva i att verka för en vettig processledning!
Peter Danowsky tror att man efter praktiskt taget varje ny inlaga skulle kunna ha ett par timmars muntlig förberedelse för att gå igenom vad som har tillkommit och se vad som kan sorteras bort.
– Mera insatser i ett tidigt skede skulle spara massvis med pengar för parternas del. Där skulle vi advokater kunna hjälpa till mera!
I samma syfte vill Peter Danowsky också ha löpande kontakter mellan parterna om vitsordanden.

Dokumenthanteringen menar Peter Danowsky kunde moderniseras.
– Det är fullständigt otidsenligt att man inte arbetar i samma dokument. Man borde kunna ha en gemensam dokumenthantering, sa han.
Peter Danowsky påminde om direktiven från april i år till utredningen om en modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål, som ska bedöma hur handläggningen kan moderniseras och effektiviseras.
– Jag tror att en sådan studie behövs på tvistemålsområdet också, för en modernisering av rättssystemet så att vi får mer effektiva processer, sa han.

Magnus Andersson
Annons
Annons