search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Mentorskapsprogrammen Ruben och Hilda

l Ruben är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 anordnas av Hilda-nätverket i Sveriges advokatsamfunds regi. Det övergripande målet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. Mentorskapsprogrammet vänder sig till både kvinnliga och manliga jurister verksamma vid advokatbyrå, inom rättsväsendet och förvaltningen. Under hösten och våren anordnas regelbundna träffar vid minst fem tillfällen. Adepterna har under programmets gång även kontakt i mindre så kallade reflektionsgrupper. Som mentorer fungerar en medlem i nätverket Hilda och en manlig advokat eller jurist från rättsväsendet eller förvaltningen. 

l Sofia är ett individuellt mentorskapsprogram för kvinnliga jurister verksamma vid advokatbyrå och inom rättsväsendet eller förvaltningen. Syftet med programmet är att ge adepterna ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer. Adepterna i Sofia ska ha kommit längre yrkesmässigt än de som deltar i mentorprogrammet Ruben. Som huvudregel söker de chefstjänster, är aktuella för delägarskap på advokatbyrå eller har nyligen blivit delägare eller tillträtt en chefstjänst eller befordrad tjänst. Samtliga mentorer i mentorskapsprogrammet Sofia är medlemmar i nätverket Hilda. Programtiden sträcker sig normalt från september till maj.

Annons
Annons