search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Medling i vårdnadsmål öppnar för kommunikation

Medling i vårdnadsmål har många fördelar. Men det finns en hel del som kan bli bättre.

Enligt föräldrabalken finns möjligheten att utse medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål. Det saknas i dag en fastställd metod för medling. Advokaterna Mia Edwall Insulander och Alexandra Lyckman använder sig av en metod som kallas konferensmodellen, som kan sättas i kontrast till den så kallade Göteborgsmodellen. En viktig poäng med konferensmodellen, enligt dem, är att båda parterna är närvarande samtidigt och med medlarnas hjälp och bistånd på ett konstruktivt sätt framför inför varandra vad de vill ha sagt och att de lyssnar på varandra.
– Det öppnar upp för kommunikation. Parterna lär sig att kommunicera samtidigt som de försöker hitta en lösning. När de sitter tillsammans ser de varandra som medparter, inte motparter. De bråkar inte heller förbi varandra, sa Mia Edwall Insulander.

Medlingen går till så att det hålls tre strukturerade möten på tre timmar per gång under en fyraveckorsperiod, dessutom bokas en reservtid.

Vid det första mötet får parterna ge sin historia. Sedan får parterna ta upp vilka frågor som de vill ta upp under medlingen. Huvudfrågorna i medling rör vårdnad, boende och umgänge. Men sedan har parterna möjlighet att ta upp viktiga praktiska frågor som inte är rent juridiska.

Vid det andra mötet undersöks vilka lösningar som kan finnas. Sedan diskuterar man vilka som är bättre eller sämre.
– Det är parterna som ska hitta ­lösningen, inte vi som medlare, tillade Mia Edwall Insulander. Vi är varken domare eller ombud, utan vi hjälper parterna att hitta en bra lösning. Det är parterna som ska ta fram vilka ­frågor de vill diskutera under medlingen.

Vid det avslutande mötet skickar medlarna med ett avtal till parterna som de kan stämma av med sina respektive ombud. Därefter brukar man skriva en slutlig överenskommelse om det som parterna har enats om och som kan läggas till grund för en dom.
– Vi brukar också ofta upprätta ett särskilt avtal om kommunikation mellan parterna, sa Alexandra Lyckman.

Mia edwall Insulander och Alexandra Lyckman ser flera fördelar med medling och den metod de använder. Den innebär en strukturerad process som ger konkreta förslag och skapar förbättrad kommunikation mellan parterna. Dessutom behåller parterna makten över utgången, och även icke-juridiska frågor kan tas upp. Eftersom medlingen mynnar ut i ett samarbete och samförståndslösningar som båda parter kan acceptera så leder det till en hållbarhet över tid.

Men det finns en hel del som kan förbättras för att medling ska bli mer effektiv och gynnsam. Ett stort problem är att det saknas en enhetlig metod.
– Det vore eftersträvansvärt att medlare hade en enhetlig metod så att man kan förbereda klienten om vad en medling innebär, sa Mia Edwall Insulander som ansåg att det är problematiskt och anmärkningsvärt att det saknas krav på (en fastställd) medlarutbildning i dag.

 – Vi anser att jurister är väl lämpade att medla i vårdnadsmål eftersom det är en pågående rättsprocess och vi vet hur den fungerar. Vi vet därför hur en hållbar lösning som kan läggas till grund för en dom kan se ut. Det vore bra om fler jurister tog sig an medlaruppdrag, sa Mia Edwall Insulander.

Det pågår nu en utredning/utvärdering av 2006 års vårdnadsreform som skulle varit klar i slutet av oktober, men den är försenad och Mia Edwall Insulander hoppas att den kommer att ta upp och behandla medling. Hon önskar även att frågor om sekretess och tystnadsplikt ska få uttryckliga bestämmelser. 

Tom Knutson
Annons
Annons