search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Marknadsmissbruksförordningen förändrar transaktionsjuridiken

EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 gäller sedan den 3 juli 2016. Den ersätter tillsammans med marknadsmissbruksdirektivet (2014/57/EU) direktivet (2003/6/EG) om marknadsmissbruk.

Påföljdsdelen med admini­strativa sanktioner och straff genomförs genom ny svensk lag den 1 februari 2017.

Advokat Ola Åhman beskrev vid sitt seminarium ingående några av de viktiga förändringarna för börsbolagens transaktioner. Några viktiga nyheter i de nya reglerna:

  • Börsbolagen måste tillämpa uppskjutet offentliggörande i större utsträckning. 
  • Regler om insiderförteckning och transaktionsanmälningar för personer i ledande ställning och deras närstående gäller för MTF-handlade bolag.
  • Likställda insiders kan handla med varandra utan att riskera att bryta mot reglerna.
  • Privat insiderhandel är inte längre kriminaliserad, utan föremål för administrativa och civilrättsliga sanktioner.
  • Att återkalla lagda handelsordrar efter att man har fått insiderinformation förbjuds.
  • Högre krav ställs på procedurer och dokumentation vid marknadssonderingar.
  • Att utnyttja ”köp- och säljtips” i ond tro kan leda till påföljd.

Det tidigare renodlat straffrättsliga systemet ersätts av både straffrättsliga och admini­strativa sanktioner. Uppsåtliga överträdelser som inte är ringa hanteras av åklagare. Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt är exklusiva forum för brottmålen. Förseelser och vårdslösa överträdelser hanteras av Finansinspektionen och kan leda till varning, förbud, återföring eller sanktionsavgift.

De straffrättsliga sanktionerna omfattar fängelse, dagsböter och företagsbot. För de allvarligare brotten går straffskalan upp till två års fängelse, eller högst sex år vid grovt brott. Ringa gärningar är straffria men kan medföra administrativa sanktioner.

De administrativa sanktionerna omfattar höga belopp. För de allvarligaste överträdelserna är sanktionsbeloppet för juridiska personer det högsta av 15 miljoner euro, 15 procent av omsättningen, tre gånger vinsten av överträdelsen eller de kostnader som har undvikits. För fysiska personer är motsvarande sanktionsbelopp 5 miljoner euro, tre gånger vinsten av överträdelsen eller de kostnader som har undvikits.

Viktiga är också de nya reglerna om offentliggörande av insiderinformation.Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra insiderinformationen och låta den ligga kvar på sin webbplats i fem år. Offentliggörandet kan skjutas upp om emittenten riskerar att skadas av offentliggörandet, förutsatt att allmänheten inte vilseleds och emittenten kan säkerställa att informationen inte läcker ut. I samband med offentliggörandet ska emittenten informera Finansinspektionen om uppskjutandet och på begäran förklara hur villkoren uppfylldes.
– I Sverige har vi inte tillämpat bestämmelserna på samma sätt som i andra länder. Före den 3 juli hade jag gjort bara två, tre uppskjutna offentliggöranden. Nu händer det hela tiden, sa Ola Åhman. 

Magnus Andersson
Annons
Annons