search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

”Månggifte strider mot ordre public”

Frågan om att månggifte aldrig erkänns i Sverige har aktualiserats genom invandring från muslimska länder. Advokat Ulf Bergquist menar att det aldrig ska erkännas i Sverige.

Svensk lagstiftning har som huvudregel att erkänna ett äktenskap som är giltigt i det land där äktenskapet ingicks. Detta gäller även om en av makarna var under 18 år när äktenskapet ingicks, om ingen av makarna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Ett äktenskap som ingås under tvång erkänns dock aldrig i Sverige.

Migrationsverket har vid en översiktlig studie identifierat 132 personer under 18 år, som invandrat åren 2013–2015, som uppgivit att de är gifta. Av de identifierade fallen rör 129 flickor och tre pojkar.

Barnombudsmannen krävde i somras en ändrad lagstiftning så att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige. Advokat Ulf Bergquist menade under ett seminarium att en sådan lagstiftning inte är helt oproblematisk. Han har tillsammans med juristen Anna Fayad fått i uppdrag av förlaget Wolters Kluwers att skriva en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt, inklusive barnäktenskap och månggifte.

Bergquist och Fayad anser att man redan med nuvarande lagstiftning borde kunna vägra att erkänna ett äktenskap mellan en flicka under 18 år och en betydligt äldre man.
– Om lagstiftningen ska förbjuda alla äktenskap där en av makarna var under 18 år uppstår dock ett antal svårbedömda situationer. Vad ska gälla om det handlar om ett dispens­äktenskap, som tillämpas i exempelvis Norge, om en 17-årig flicka och en 18-årig pojke där flickan är gravid? Ett annat svårbedömt fall är om det rör ett tio år gammalt irakiskt äktenskap som ingicks när makarna var 16 respektive 18 år? Det är svåra avgränsningar, men vi menar att det vid en lagändring skulle behöva finnas en ventil för sådana här fall, sa Ulf Bergquist.

Han betonade att icke-erkännande av ett äktenskap kan innebära ingripande konsekvenser för bland annat faderskapspresumtion, bodelning och arvsrätt.

Ulf Bergquist förklarade att han och Anna Fayad i sin lagkommentar som utkommer hösten 2017 även kommer att skriva om månggifte. Frågan har aktualiserats genom invandring från muslimska länder. Saudi­arabien, Yemen, Förenade arabemiraten, Somalia, Sudan är exempel på länder som praktiserar månggifte.
– Enligt sharialagar får män gifta sig med upp till fyra fruar, men samma lag gäller inte för kvinnor. Det är alltså olika behandling av kvinnor och män. Vi anser att månggifte strider mot ordre public, grundläg­gande svensk rättsordning, ­eftersom ingen här får miss­gynnas på grund av sitt kön. Därför bör enligt vår mening det andra (tredje och fjärde) äktenskapet inte erkännas i Sverige. Men vi är medvetna om att detta kan innebära betungande konsekvenser för hustru nummer två (tre och fyra) i form av att hon eller de inte får arvsrätt och rätt till bodelning, sa Ulf Bergquist.

Johan Persson
Annons
Annons