search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritik mot förslag om åldersuppskrivning

Advokatsamfundet kritiserar förslag om åldersuppskrivning.

I Justitiedepartementets promemoria Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37) föreslås att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder.

Sveriges advokatsamfund är positivt till de delar i förslaget som innebär att en möjlighet införs att överklaga Migrationsverkets beslut om ålder på asylsökande till domstol.

Advokatsamfundet ställer sig dock starkt kritiskt till regeringens förslag att låta beslut om åldersuppskrivning gälla omedelbart. Advokatsamfundet menar att asylsökande barn riskerar att bli av med sin skola, sitt boende samt sin gode man innan de fått en rättslig överprövning av Migrationsverkets beslut om ålder, och skriver i sitt yttrande: ”Mot bakgrund av konsekvenserna för den enskilde är det därmed inte befogat att låta beslutet om ålder gälla omedelbart, utan detta bör invänta i vart fall prövning i migrationsdomstolen innan det träder i kraft. En sådan ordning råder för närvarande i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen.”

Läs hela yttrandet på Advokatsamfundets hemsida.

Annons
Annons