search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Jämställdhet och mångfald skapar framgång

Jämställdhet och mångfald är faktorer som skapar framgång för Sveriges två största advokatbyråer eftersom de leder till ökad innovation och stärkt lönsamhet.

 Både Advokatfirman Vinge och Mannheimer Swartling Advokatbyrå, MSA, har under lång tid arbetat medvetet och engagerat med jämställdhetsfrågor för att öka antalet kvinnor bland medarbetare och delägare. Men trots insatserna är varken Maria-Pia Hope, managing partner på Vinge, eller Jan Dernestam, managing partner på MSA, nöjda med utfallet.

Både Hope och Dernestam menar att det finns olika delförklaringar till att byråerna inte nått så långt som de strävat efter. Det handlar bland mycket annat om att klara de kritiska småbarnsåren som för många infaller mellan 28 och 32 år och som i ökande utsträckning är en utmaning för båda könen. Men också om olika attityder. Unga kvinnor som återvänder till advokat­yrket efter föräldraledigheten kan ibland mötas av kritik från andra kvinnor.

Maria-Pia Hope tar även upp de egna förväntningarna. Hope berättar att forskning visar att kvinnor är mindre benägna att säga att de skulle vilja bli partner. Dessutom har kvinnor uppfattningen att det krävs väldigt mycket mer än vad männen tycker att det krävs.
– Vi kan från tid till annan se att det är så i våra led. Det är därför viktigt att ha bra en intern dialog, säger Hope och tillägger att ett arbete på en affärsjuridisk byrå stundtals innebär arbetstoppar men också har väldigt många positiva inslag. Som mer senior advokat finns det bland annat en bra flexibilitet jämfört med till exempel hur domare ofta har det. Det finns också möjlighet till en mycket lång och över tid varierad karriär med möjlighet till såväl personlig som professionell utveckling långt upp i åldrarna.

Både Hope och Dernestam anser att trots att deras byråer gjort mycket för att stärka jämställdheten finns mer att göra. På Vinge har man tittat på möjligheterna att göra karriär med olika innehåll och hastighet. Redan 2008 infördes en ”counsel-roll” som nu är väletablerad. Man ville skapa ett alternativ till att man antingen är biträdande jurist eller delägare, och rollen kan ha olika innehåll och slutmål beroende på verksamhetsområde och individ. Att vara counsel kan ibland vara ett försteg till del­ägarskap.
– Att erbjuda olika roller ger oss större flexibilitet att möta såväl individens önskemål som byråns behov. Counslarna är mycket uppskattade och vi ser mer och mer att vi rekryterar nya delägare ur just den gruppen, säger Maria-Pia Hope.

Jan Dernestam konstaterar att flexibla arbetstider och en positiv syn på föräldraledighet är rena ”hygienfaktorer” i dag. Andra insatser som man gör på MSA är att toppa upp till åttio procent av lönen under tio månader av föräldraledigheten.
– Men vi har ibland diskuterat att dra ner antalet månader med syftet att få tillbaka våra kvinnliga jurister tidigare. Inte för att vi ser det negativt att man tar ut föräldraledighet men för att deras män i andra änden ska ta ansvar, säger han, och tillägger att en annan idé som man har men som inte har genomförts är att om byråns kvinnliga jurister har sina respektive hemma så skulle byrån toppa lönen för den föräldern.

– Syftet är att uppmuntra kvinnans man att stanna hemma så att vi får tillbaka vår arbetskraft tidigare. För det är just i den där åldern som det är känsligt och det är lätt att man tappar medarbetare, säger Dernestam.

Pia Anderberg, senior vice president på Axel Johnson AB, har lång erfarenhet av arbete för ökad jämställdhet och mångfald. Hennes bild är klar och tydlig. Mångfald är en framgångsfaktor. Det finns två dimensioner på frågan, enligt henne. Den ena är för att det är rätt. Den andra till varför mångfald är en framgångsfaktor är att bolag med mångfald blir bättre bolag. Forskning visar med stor tydlighet, enligt henne, att mångfald gör företag mer innovativa, lönsamma, till bättre leverantörer och mer lockande för talanger.
– Unga vill jobba här där det finns representanter för olika bakgrund och erfarenheter. Det signalerar innovation, framåtdrift och nyfikenhet, säger Pia Anderberg.

Både Maria-Pia Hope och Jan Dernestam instämmer och alla tre anser att frågor som rör jämställdhet och mångfald ska ses som en ägar- och vd-fråga snarare än en HR-fråga. Skälet är just att dessa frågor är intimt förknippade med affärsutveckling och lönsamhet.

På Vinge drivs sedan tretton år ett ambitiöst mångfaldsprojekt. Maria-Pia berättar att det samtidigt har varit en utmaning att hitta unga jurister som har en annan bakgrund än svensk.
– Team med mångfald leder till bättre lönsamhet. ­Glädjande nog märker vi att våra klienter hjälper oss genom att allt oftare efterfråga team med mångfald. Det har varit mycket kvinnofokus på advokatbyråerna, men det generella mångfaldsperspektivet är också intressant. Vi är ett land där många har rötter utanför landet men det representeras inte inom rättsväsendet, säger Maria-Pia Hope.

En skillnad mellan Vinge och MSA är att Vinge år 2015 satte ett uttryckligt mål att inom en femårsperiod ska 50 procent av alla nyinvalda delägare på advokatbyrån vara kvinnor.
– Vi funderade länge på om vi skulle sätta ett mål och hur vi skulle förhålla oss till ett sådant. Vi tyckte att var viktigt att bli konkret. Vi har självklart ambitionen att nå hela vägen, men nog så viktigt var att få igång en fokuserad intern diskussion – och det har vi fått. Det har blivit mycket tydligt internt att det här är prioriterat och samtalet om hur vi ska nå i mål är bra, säger Maria-Pia Hope.

Till skillnad från Vinge har inte MSA satt något uttryckligt mål.
– Vi vill förstås ha en könsfördelning bland delägarna som återspeglar samhället i stort, så vårt mål är självklart att ha en 50/50-procentsfördelning. Vi har dock inte satt något explicit mål för hur snabbt vi ska nå denna siffra, men samtidigt har vi sagt att om vi sätter ett mål då måste vi kunna leverera, säger Jan Dernestam och tillägger:

– Samtidigt kan man argumentera för att om man sätter en tidpunkt då målet ska vara uppnått så får man en bättre piska i ryggen för att få igång det. Det är möjligt att vi kommer att sätta ett sådant mål, om inte annat än för att sätta mer press på oss själva. Under de senaste fem–sex åren så är dock glädjande nog fyrtio procent av de nya delägarna kvinnor.

Pia Anderberg anser att om man tror på att mångfald och jämställdhet är bra för lönsamhet och innovation så är det självklart att sätta konkreta mål som vilket annat affärsmål som helst.

När Pia Anderberg blickar framåt ­konstaterar hon att de allra bästa unga kvinnorna och männen har en framtid med många valmöjligheter. Hon beskriver det som att det kommer att råda ett krig om talang.

Maria Pia Hope bekräftar hennes bild.
– Det är ett krig om talanger. Vi har sett statistik, när det gäller jobb för unga jurister, som visar att antalet arbetsplatser som man söker sig till har fördubblats de senaste fem åren. Det är många fler som vill ha nyutbildade jurister eftersom de har en bra grundutbildning. Lägg till det att det är en ny generation som har lite andra krav på arbetslivet. Vi får oerhört konkreta frågor om vad vi faktiskt gör på mångfaldsområdet från dem som kommer från universiteten. Då gäller det att ha trovärdiga svar.

Jan Dernestam säger att MSA egentligen inte har problem med att hitta talanger. I Sverige tar drygt ettusen personer juristexamen varje år. MSA får in mellan fyrahundra och femhundra ansökningar varje år och cirka femtio jurister anställs årligen av byrån.
– Av dem är sextio procent kvinnor och fyrtio procent män eftersom kvinnorna har mycket bättre betyg, är mer ambitiösa på juristlinjen och det är fler kvinnor som slutför sin utbildning, säger han.

Tom Knutson
Annons
Annons