search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

It-bevis ger utmaningar att hantera i processen

Hantering av it-bevis i domstol erbjuder särskilda problem. Bevisreglerna är föråldrade, och svensk forskning om domarnas förmåga att värdera bevisen saknas.

Jur. dr Jonas Ekfeldt lade fram sin doktorsavhandling Om informationstekniskt bevis i april i år. I den behandlar han it-bevis med fokus på svenska processuella förfaranden.

Vid sitt seminarium förklarade Jonas Ekfeldt att det genom digital elektronisk utrustning, i kombination med programvaror och mänsklig interaktion, skapas bevisning som är mycket svår att hantera utifrån rättsliga utgångspunkter, vilket bland annat avser bevisvärdering.

Rättsliga aktörer ställs inför kunskapsmässiga utmaningar när det gäller it-bevis. Ombuden har svårt att angripa och ifrågasätta bevisningen. Motsatsvis är problemet: Hur framhåller man tillförlitligheten hos it-bevisning som man själv har skapat eller anskaffat?

Jonas Ekfeldt presenterade övergripande sin bevishanteringsmodell som både omfattar förslag till en praktiskt användbar systematisering av felkällor som hör till it-bevis och en allmän systematisering av bevisrättsliga frågor.
– Bevishanteringsmodellen kan förhoppningsvis vara ett hjälpmedel för juristen, sa Jonas Ekfeldt.

Han presenterade även en särskild modell för värdering av it-forensiska undersökningar, det vill säga sådana som utförs med det övergripande syftet att ge information om logiskt och fysiskt innehåll i lagringsmedier och funktionalitet. Jonas Ekfeldt beskrev några typsituationer som föranleder sådana undersökningar. De görs inom både offentlig och privat sektor. Det kan handla om att bevisa såväl förekomsten av en datafil som frånvaron av den, eller om vilka operationer som har gjorts med elektronisk utrustning.

It-forensisk verksamhet kräver inte auktorisation eller legitimation. I stället finns standarder, vägledningar och metodbeskrivningar för bästa praxis. Även om it-forensisk verksamhet inte är särreglerad, berörs den av annan reglering. Exempelvis bör man avtala om tystnadsplikt med undersökare man anlitar. Jonas Ekfeldt påminde också om det advokatetiska kostnadsansvaret enligt punkten 7.10.1 i de vägledande reglerna om god advokatsed:
– Om ni anlitar en sakkunnig för att verkställa en utredning och inte vill ansvara själva för arvodet ska ni göra detta klart för klienten in­nan uppdraget påbörjas.

Det finns också personuppgiftshanteringsaspekter på undersökningarna.
– Om man tömmer lagringsmedier hanterar man ofta personuppgifter. Som ombud kan man då själv få ett delat personuppgiftsansvar, sa Jonas Ekfeldt.

Upphovsrättsregler kan också aktualiseras, om man hanterar utskrifter av skyddat material.
– I ett hovrättsavgörande ansågs en skärmdump som åberopades av en kommun utgöra upphovsrättsintrång redan genom att kommunen skrev ut den på papper enbart i syfte att åberopa den i domstol, förklarade Jonas Ekfeldt.

Även straffrättsligt ansvar kan aktualiseras, exempelvis för dataintrång, vilket framför allt gäller de anlitade undersökarna.

Magnus Andersson
Annons
Annons