search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förstärkt meddelarskydd till privatanställda?

Lagförslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Regeringen föreslår i en proposition (2016/17:31) att privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier.

Propositionen innebär att den som bedriver verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och inte heller får utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta. Meddelarskyddet begränsas i förslaget av de regler om ­tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Advokatsamfundet föreslog i sitt remissyttrande 2014 att i framtiden även vidga meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet till att även omfatta privat anställda inom exempelvis Kriminalvården och polismyndigheten.

Annons
Annons