search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Utmaning utan motstycke”

Migrationsdomstolarna räknar med kraftig måltillströmning till följd av den nya lagstiftningen. 2017 väntas de ta emot över 25 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under år 2015.

 Den nya asyllagstiftningen tillsammans med tillströmningen av asylsökande under 2015 väntas medföra att betydligt flera än tidigare år överklagar Migrationsverkets beslut. Under 2017 förväntas därför migrationsdomstolarna ta emot över 25 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under år 2015.
– Vi har aldrig varit med om någon liknande tillströmning förut. Det här är en utmaning som saknar motstycke för oss, säger Maria Isaksson.
Maria Isaksson är chef för avdelningen HR och kommunikation på Domstolsverket och ordförande i styrgruppen för projektet Målökning i migrationsdomstolar.
– Vi startade det här projektet i början av året då vi förstod att den stora flyktingtillströmning som kom i slutet av 2015 så småningom kommer att landa hos migrationsdomstolarna. Frågan var när, var och i vilken omfattning målen kommer att komma till migrationsdomstolarna, säger hon.

I dag kan Domstolsverket se att en målökning har börjat komma. Redan under årets första nio månader ökade antalet migrationsmål till domstolarna med 35 procent jämfört med samma period året innan. Domstolsverkets senaste prognos talar om en fördubbling av ärenden fram till 2018, jämfört med 2015.
– Vi pratar i magnituden från drygt 20 000 migrationsmål år 2015 till mer än det dubbla. Under våren 2017 väntas den stora måltillströmningen komma till migrationsdomstolarna för att sedan hålla i sig under de närmaste åren. Vi räknar med att det kommer att vara så här över 2018 och även i viss mån 2019. Osäkerhetsfaktorerna blir större ju längre fram vi blickar, säger Maria Isaksson. 

Dubblerad bemanning

En dubblering av ärenden kommer också att kräva en dubblering av bemanningen på migrationsdomstolarna. Från omkring 300 medarbetare till ungefär 600, varav omkring nya 60 domare behövs.
– Det är inte alldeles enkelt att alltid hitta rätt kompetens. Vi konkurrerar med aktörer såsom Migrationsverket som också behöver stärka bemanningen, ofta med jurister. Men någon gång under våren 2017 hoppas vi kunna vara fullt bemannade. En stor utmaning är att om några år kommer antalet mål att minska, samtidigt som vi inte kan tillsvidareanställa domare och sedan avveckla dem. Det har medfört att vi har behövt tänka på nya och andra sätt, och vi kommer bland annat att använda förstärkningsstyrkan med 20 domare, som placeras där de bäst behövs, säger Maria Isaksson.

Stora pensionskullar

Domstolsverket genomför även utbildningsinsatser för att domare från de allmänna domstolarna ska kunna avlasta migrationsdomstolarna genom att döma i migrationsmål. Maria Isaksson menar att det på vissa håll i landet kan innebära att de inlånade domarna lämnar en tom stol efter sig på en allmän domstol.
– Men det har också varit en målminskning på vissa domstolar i landet. Och då kan man lämna ifrån sig arbetskraft. På de större domstolarna vet vi att det är pensionsavgångar om två, tre år. Då kan man genom personalplanering se att det går att släppa iväg en domare och anställa en ny och därmed bibehålla bemanningen, men sedan när målpuckeln är över så går personen i pension och balansen är den rätta igen.

Maria Isaksson på Domstolsverket menar att det i denna situation rentav är lite tacksamt att det är stora pensionsavgångar inom några år bland svenska domare.
– Vi har också sett att det numera finns en viss omsättning bland domare, att det inte i samma utsträckning som tidigare är ett jobb som man har för resten av livet. Det är delar i ett gigantiskt pussel som vi lägger. Pusslet kommer att bli ännu större efter årsskiftet när möjligheterna öppnar sig för migrationsdomstolarna att fördela mål sinsemellan, säger hon.

Fler statusmål

Migrationsdomstolen i Malmö väntas under 2017 ta emot omkring 7 000 av de drygt 25 000 asylmål som migrationsdomstolarna prognosticerat. Det är fler än tre gånger så många som under 2015, förklarar Lars Sjöström, lagman vid Förvaltningsdomstolen i Malmö.
– Vi förväntar oss framför allt asylmål där man vill överklaga avslag. Men också så kallade statusmål. Sådana mål förekom knappt förut, men vi tror att de kommer att bli vanligare, säger han.

För att möta den måltillströmning som väntar under 2017 har Förvaltningsdomstolen i Malmö nyrekryterat och väntas i slutet av 2016 vara omkring 320 medarbetare jämfört med mer normala 250.
– Det här är en nivå som är väldigt mycket lägre än om vi hade tagit Migrationsverkets prognoser på allvar. Vi är lite skeptiska till dem. Deras siffor kring vilket arbete deras beslut ger domstol har ofta varit överdrivet. Men vi står väl rustade, säger Lars Sjöström.

Lagmannen berättar att de har haft påtagliga bekymmer att finna plats åt de vid årsskiftet omkring 70 nya medarbetarna.
– Vi har fått lokalproblem och har hyrt mer och mer lokaler i kvarteret. Från och med december i år kommer vi även att hyra in oss i ett annat hus på andra sidan gatan. En synpunkt som kommit från de nyanställda har faktiskt varit att de vill ha karta för att hitta i lokalerna, säger Lars Sjöström.

Enhetlig rättstillämpning

För att såväl nya som gamla medarbetare ska kunna orientera sig i den nya lagstiftningen genomför Förvaltningsdomstolen i Malmö tillsammans med Förvaltningsdomstolen i Göteborg under hösten en utbildningssatsning kring den nya lagen och de bedömningsfrågor som lagstiftaren har lämnat åt rättstillämparen rörande säkerställande av konventionsåtaganden.
– Den här nya lagen är dels hastigt tillkommen, dels skriven på ett sätt som skapar bedömningsfrågor. Sveriges internationella åtaganden är en väldigt omfattande materia som inkluderar alltifrån barnkonventionen, som är väldigt allmänt hållen, till Europakonventionen, som framför allt kommer att hamna i ­fokus. Inom ramen för domstolsakademien kommer vi därför att ha seminarium, som jag leder, där vi för att få en enhetlig rättstillämpning samlar två domare från de olika migrationsdomstolarna för att diskutera rättsliga frågor som vi sedan tar vidare för ytterligare övningar med medarbetarna på respektive domstol, säger Lars Sjöström.

Antal asylsökande till Sverige

2016: 30 000

2015: 162 877

2014: 81 301

2013: 54 259

2012: 43 887

2011: 29 648

Källa: Migrationsverket

Annons
Annons