search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2016/0762 Betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

R-2016/1035 Departementspromemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)

R-2016/1126 Betänkandet Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

R-2016/1311 Promemorian Några finansmarknadsfrågor

R-2016/1315 Betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)

R-2016/1317 Promemorian Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

R-2016/1318 Departementspromemorian Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)

R-2016/1320 En omarbetad Bryssel-II-förordning

R-2016/1381 Utkast till lagrådsremiss En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

R-2016/1477 EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning

R-2016/1478 EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

R-2016/1505 Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner Dir. 2016:32

R-2016/1854 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

R-2016/1873 Departementspromemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall

R-2016/1889 EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning

Annons
Annons