search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ombudet fick ersättning efter klagan över domvilla

En målsägande överklagade hovrättens dom i brottmålet till Högsta domstolen, som inte fann skäl att meddela prövningstillstånd.

Målsäganden hade kompletterat överklagandet genom sitt ombud och målsägandebiträde. Ombudet är en advokat, som samtidigt hade begärt ersättning av allmänna medel för sitt biträde. Det visade sig senare att kompletteringen kom in till HD innan domstolen hade fattat beslut om prövningstillstånd, men att den hade förts till akten först efter det att beslutet fattades. Därmed fick inte det justitieråd som fattade beslutet del av kompletteringen – och begäran om ersättning – förrän efter avgörandet.

Målsäganden och advokaten klagade till HD över domvilla, grovt rättegångsfel. HD konstaterar i ett nytt beslut att det skedda innebär ett sådant grovt rättegångsfel som avses i rättegångsbalken 59:1 1 st. 4. Men enligt HD kan det inte antas att felet inverkade på utgången i frågan om prövningstillstånd, och bifaller inte måls­ägandens klagan över domvilla.
Däremot bifaller HD ombudets klagan över domvilla, och tillerkänner henne ersättning för biträdet till klienten i HD.

Läs mer: HD:s beslut den 20 september 2016 i mål nr Ö 1593-16

Annons
Annons