search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många instanser positiva till att barnkonventionen blir lag

De flesta remissinstanser välkomnar förslaget om att barnkonventionen blir svensk lag, bland annat Advokatsamfundet. Men flera juridiska instanser avstyrker regeringens förslag.

Regeringen har mottagit 133 remissyttranden till förslaget om en inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – i svensk lag. En majoritet av remissinstanserna välkomnar en inkorporering, däribland Advokatsamfundet som i sitt yttrande rörande betänkandet skriver: ”En inkorporering av barnkonventionen skulle innebära att barns rättigheter får en mer framskjuten plats och på ett tydligare sätt än idag kan tillämpas i de situationer där barnets rättigheter åsidosätts i annan lagstiftning.”
Bland annat Bris, Amnesty, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Barnombudsmannen betonar att ”med barnkonventionen som lag blir barnets rättigheter tydligare för rättsväsendets aktörer”.

Flera tunga juridiska instanser avstyrker dock regeringens förslag om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag, däribland Justitieombudsmannen som menar att konventionen är för otydligt formulerad för att göras om till lag och menar att en inkorporering skulle kunna skapa en oförutsägbarhet i tolkningen. Justitiekanslern skriver i sitt yttrande att ”en inkorporering av barnkonventionen riskerar – på grund av artiklarnas i många fall vaga utformning och frånvaron av en internationell domstol som uttolkar konventionen – att leda till bristande förutsebarhet i rättstillämpningen och en osäkerhet för medborgarna om innehållet i rättigheterna”. Brottsförebyggande rådet, Brå, välkomnar att barns rättigheter stärks ”men ställer sig tveksam till om man åstadkommer det genom en inkorporering av barnkonventionen”.

Advokatsamfundet har synpunkter mot den föreslagna straffbestämmelsen misshandel av barn i förslaget och skriver i sitt yttrande: ”Advokatsamfundet vill i detta avseende framhålla att väsentliga bevisproblem skulle kunna uppstå vid avsaknad av ett smärtrekvisit. I dagsläget är även ett sådant hänsynslöst beteende som inte orsakar smärta, kriminaliserat inom ramen för brottet ofredande. Mot denna bakgrund finns det skäl att ifrågasätta nödvändigheten av att införa en ny lagregel”.

Johan Persson
Annons
Annons