search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2016/0704 Betänkandet Beskattning av incitaments­program (SOU 2016:23)

R-2016/0803 Departements­promemorian Effektivare hyres- och arrendenämnder (Ds 2016:4)

R-2016/0830 Departements­promemorian Nya regler för Europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU (Ds 2016:10)

R-2016/0987 Departements­promemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)

R-2016/0993 Betänkandet ­Medverkan av tjänste­leverantörer i ärenden om ­uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

R-2016/0955 Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

R-2016/1055 Kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

R-2016/1070 Departements­promemorian Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17)

R-2016/1090 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

R-2016/1100 Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

R-2016/1110 Promemorian Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

R-2016/1138 Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

R-2016/1159 Promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

R-2016/1163 Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m.

R-2016/1285 Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt

R-2016/1309 Konsultation avseende förslag till revidering av direktiv 2015/849 om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (det fjärde penningtvättsdirektivet)

R-2016/1310 Promemorian Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

R-2016/1332 RättsPM om Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Annons
Annons