search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inskränker rätten till muntlig förhandling

Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till delar av förslag från Justitiedepartementet.

Justitiedepartementets promemoria Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU föreslår kompletterande bestämmelser till det ändrade europeiska småmålsförfarandet för att göra att det blir snabbare, enklare och billigare för privatpersoner och företag att få gränsöverskridande tvister prövade.

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande i huvudsak inga invändningar mot de föreslagna författningsändringarna, men ställer sig kritiskt till förslagen om att tröskeln för vad som utgör ett europeiskt småmål höjs från 2 000 euro till 5 000 euro och om revidering i första meningen av artikel 5.1a om muntlig förhandling i förordningen. I sitt remissyttrande skriver Advokatsamfundet bland annat att: ”Advokatsamfundet anser det allvarligt att parternas rätt till muntlig förhandling ytterligare inskränks genom ändringen. Det finns alltså en påtaglig risk för att parterna berövas sin rätt till en muntlig förhandling, vilket står i strid med artikel 6 i Europakonventionen”.

Annons
Annons