search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Om straffrättsvillfarelse

Avhandling från Stockholms universitet.

Alla förväntas känna till vilka lagar och regler som gäller. Att en person begår en brottslig gärning i tron att den är tillåten, medför som huvudregel inte att personen frias från ansvar. Men det finns undantag. Ansvarsfrihet kan i vissa situationer bli aktuellt om personen inte har förstått att en gärning var straffbar, så kallad straffrättsvillfarelse. Det kan röra fall där lagen eller bestämmelsen inte publicerats på rätt sätt. Det kan även avse ett otydligt straffbud, ett felaktigt besked från en myndighet eller ha annan orsak. I den nyutkomna avhandlingen Om straffrättsvillfarelse från Stockholms universitet analyserar Dennis Martinsson dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels gränsdragningen mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse. 

Annons
Annons