search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya lagar mot insiderhandel

Den 1 september beslöt regeringen om en lagrådsremiss med förslag till effektivare regler mot insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation (marknadsmissbruk).

I lagrådsremissen föreslår regeringen två nya lagar: en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

  • Straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps, och grova brott föreslås kunna ge upp till sex års fängelse.
  • Regler om administrativa sanktioner införs. Finansinspektionen som tillsynsmyndighet kan ingripa mot marknadsmissbruk genom sanktionsföreläggande och till exempel besluta om rättelse, förbud att utöva ledningsuppdrag i ett värdepappersinstitut, förbud att handla med vissa finansiella instrument för egen räkning och om sanktionsavgifter.
  • Finansinspektionens samarbete med Ekobrottsmyndigheten fördjupas, och inspektionen får utökade egna utredningsbefogenheter.
  • Stockholms tingsrätt utses till särskilt forum för marknadsmissbruksbrott, vilket innebär att samtliga mål om överträdelser av de här slagen hanteras där.
Annons
Annons