search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Kritik mot förslag om personaloptioner

I betänkandet Beskattning av incitamentsprogram föreslås bland annat att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnade personaloptioner, s.k. kvalificerade personaloptioner.
Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande flera invändningar mot förslagen. Bland annat anses att förslaget borde omfatta fler företag och branscher, inte enbart de minsta och yngsta, samt kritiseras att Skatteverket ska få meddela föreskrifter om värderingsparametrar.
Advokatsamfundet skriver bland annat att: ”Bevisfrågor lämpar sig inte för normgivning genom föreskrifter. Föreskrifter riskerar dessutom vid den praktiska rättstillämpningen att få större genomslag än deras värde som rättskälla. Om Skatteverket vill tydliggöra sin ståndpunkt i värderingsfrågor, kan det ske genom ett vanligt ställningstagande.”

Fördubbling av migrationsmål väntar

Enligt Migrationsverkets senaste prognoser väntas antalet migrationsmål hos Sveriges domstolar vara fördubblade under 2017 jämfört med 2015. Redan under årets första sju månader i år ökade antalet migrationsmål på domstolarna med 27 procent jämfört med samma period året innan. Den största ökningen återfinns vid Migrationsdomstolen i Stockholm.
För att möta ökningen av migrationsmål kommer ett antal domare i den sedan tidigare etablerade förstärkningsstyrkan att avsättas för tjänstgöring i migrationsdomstolarna. Flera domare från allmän domstol kommer också att utlånas till migrationsdomstol. Även möjligheten att anlita pensionerade domare kommer att användas.

Sannolikhetsberäkningar kring Gryningspyromanen

I oktober utkommer boken ”Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd” av brandingenjören David Widlund och journalisten Monica Walldén. Författarna har tillsammans med professor Krzysztof Podgórski på statistiska institutionen vid Lunds universitet gjort sannolikhetsberäkningar på hur hög sannolikheten är att den så kallade Gryningspyromanen var inblandad i några av bränderna han inte dömdes för.
– Sannolikhetsberäkningarna är av samma slag som har använts i Danmark som stöd till bevisning och som i detta nu används vid FN:s Libanontribunal i Haag för mordet på tidigare libanesiske presidenten Rafiq Hariri, säger David Widlund.

Myndighetsanställdas privatliv påverkas av hot

I en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) har 45 500 anställda vid myndigheter och a-kassor besvarat frågor om otillåten påverkan. Utsattheten varierar mellan organisationerna, och ligger mellan 30 och 50 procent. Påverkansförsöken har liten inverkan på tjänsteutövningen, trots trakasserier och hot. Desto större uppges konsekvenserna vara för hälsan och privatlivet.

Remissinstanser välkombar barnkonventionen

Barnombudsmannen, Barnrättscentrum och Sveriges advokatsamfund höll nyligen ett seminarium hos Advokatsamfundet med några av remissinstanserna för att diskutera förslagen i Barnrättighetsutredningens betänkande ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19).
Barnrättighetsutredningens betänkande föreslog i våras en inkorporering av FN:s barnkonvention i svensk lag. De närvarande remissinstanserna var överlag positiva och menade att lagförslagen är viktiga steg för att barns rättigheter ska bli verklighet i Sverige, och menade att diskussionen om att barnkonventionen ska bli lag redan har haft genomslag i debatter kring övrig svensk lagstiftning. Frågetecken höjdes dock kring hur finansiering av kunskapslyft och hur tillgängliggörandet av myndigheterna ska gå till, vilket inte utredningen nämner.

Anne Ramberg om dömdas tid i förvar

Det finns i dag ingen bortre tidsgräns för hur länge personer som dömts till utvisning efter avtjänat straff kan sitta kvar i förvar i häkten och anstalter. I en intervju i Sveriges Radio sa Anne Ramberg att hon vill se en lagändring som begränsar tiden som utvisningsdömda kan sitta i förvar i väntan på att utvisningen kan genomföras.
– Som det är nu är risken stor att man sitter längre än brottet förtjänat, sa Anne Ramberg.
I inslaget framgår att regeringen däremot inte delar Rambergs uppfattning och inte anser att det är aktuellt med en lagändring.
Även advokat Ignacio Vita uttalar sig i inslaget och är kritisk till att personer som avtjänat sitt straff placeras bland misstänkta och dömda brottslingar.

Annons
Annons