search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna : en kommentar
Författare: Carl Henrik Ehrenkrona
Förlag: Karnov Group

Ny kortare kommentar till Europa­konventionen som ger en övergripande överblick över konventionssystemet och den praxis som utvecklats av domstolen. Boken som behandlar hela konventionen och de tilläggsprotokoll som trätt i kraft utgör en bearbetning av författarens kommentarer till konventionen i databasen Karnov. Ett urval av den viktigaste litteraturen tas upp. 

Titel: Servitut i teori och praktik
Författare: Barbro Julstad, Tomas Vesterlin
Förlag: Wolters Kluwer

Boken redogör för de grundläggande reglerna kring servitut, villkor kring bildande, möjlighet till ändring och upphävande. Vidare behandlas frågor om ersättning vid tvångsbeslut och tvister om servitut och hur de kan lösas. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken, fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp. Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande servitut. 

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons