search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Vägledande uttalande angående intresseavvägning vid jäv i samband med övergång mellan advokatbyråer

Av 3.4.1 VRGA framgår att en advokat, som efter att ha antagit ett uppdrag finner att det föreligger någon sådan omständighet som medför att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget om advokaten haft kännedom om omständigheten när uppdraget erbjöds, som huvudregel måste frånträda uppdraget.

Av kommentaren till nämnda bestämmelse framgår att bedömningen i fråga om skyldighet att frånträda ett uppdrag principiellt är densamma under uppdragets gång som när uppdraget accepteras. Det kan emellertid få vittgående konsekvenser för en klient om advokaten frånträder ett pågående uppdrag och advokaten måste då överväga om det men klienten skulle lida är så stort att uppdraget trots allt inte bör frånträdas. Fråga blir således om en intresseavvägning där det inte är givet att advokaten i den uppkomna situationen alltid har att handla så som advokaten bort handla om omständigheterna varit kända för advokaten vid uppdragets antagande.

Fråga har uppkommit hur en intresseavvägning vid jäv, efter övergång av så kallad juristpraktikant/sommarnotarie, biträdande jurist eller advokat, mellan advokatbyråer, ska göras för att vara förenlig med god advokatsed.

Bakgrunden är två avgöranden från disciplinnämnden. I båda fallen tilldelades berörd advokat en erinran på den grunden att man inte frånträtt ärende sedan det uppdagats att byrån anställt biträdande jurist, som i egenskap av tidigare sommarpraktikant respektive biträdande jurist på motpartens advokatbyrå haft befattning med ärendet.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt möte den 9 juni 2016 antagit följande vägledande uttalande.

Om jäv uppkommit i samband med övergång mellan advokatbyråer ska en intresseavvägning enligt den ovan redovisade principen göras. Som exempel på faktorer som kan medföra att den nya byrån trots jävet inte måste frånträda ett pågående uppdrag kan nämnas följande:

  • Den uppkomna jävssituationen har inträffat trots att den nya byrån vid rekryteringen utfört de kontroller som skäligen kunnat begäras.
  • Den nya byrån har därvid varit i god tro beträffande jävet.
  • Det ärende som jävet träffar har handlagts av nya byrån under beaktansvärd tid och med användande av betydande resurser.
  • Kostnaderna och olägenheterna för den klient på nya byrån som skulle drabbas av ett frånträde skulle vara oproportionerligt stora.
  • Befattningen med det jävsgrundande ärendet på gamla byrån har varit av mindre omfattning och vederbörande har inte fått inblick i ärendespecifika uppgifter av starkt konfidentiell natur till exempel bedömning av kritiska rätts- eller bevisfrågor, processtaktiska överväganden eller liknande.
  • Betydande tid har gått mellan tjänstgöringen på gamla byrån och anställningen på den nya byrån.
Annons
Annons
Annons